Znaczenie kolorów używanych w reklamie.
Od teorii barw, do psychologii kolorów.

Poznaj reguły używania kolorów w reklamie i świadomie projektuj dobre rezultaty.

Co znajdziesz w artykule

  Kolory jak nic innego mogą dodawać energii lub studzić emocje. Także w reklamie. Fakty mówią same za siebie. Dla 65% klien­tów, kolor jest najważniejszym czyn­nikiem, pod­czas wyboru pro­duktu do codzi­en­nego użytku. To właśnie barwy mogą stać się najis­tot­niejszymi ele­men­tami pro­jektu, jeżeli nauczysz się nim właś­ci­wie posługi­wać. Przed­staw­iamy pełne kom­pendium wiedzy, na temat zas­tosowa­nia barw w praktyce.

  Prawdziwe postrzeganie kolorów odbywa się w mózgu.

  Psy­cholo­gia koloru nie zaj­muje się tym, w jaki sposób ksz­tał­towane są kolory, ale jaki mają one wpływ na człowieka. A tu naukowcy są zgodni — kolory w znaczący sposób wpły­wają na ludzki umysł. Odpowied­nio zaplanowana kolorystyka może nie tylko wpły­wać korzyst­nie na nas­trój, ale także znacznie zwięk­szyć przy­cią­ganie nowych klien­tów.

  Oprócz wpły­wów emocjon­al­nych, kolory wywołują również reakcje fizy­czne. Udowod­niono, że przy czer­wonym oświ­etle­niu reakcje człowieka są o 12% szyb­sze niż nor­mal­nie. Poza tym ciepłe kolory są lep­sze w pozyski­wa­niu uwagi, niż kolory zimne. Naucz się posługi­wać jed­nym z najważniejszych skład­ników reklamy. To naprawdę prost­sze niż myślisz. Lekcja 1: Teo­ria barw.

  Czy wiesz, że…
  Inten­sy­wna czer­wień
  zwięk­sza ciśnie­nie krwi, pod­czas gdy
  kolor niebieski ma
  dzi­ałać uspoka­ja­jąco,
  jak udowod­niono na
  Amerykańskim
  uni­w­er­syte­cie Harvarda.

  Koło kolorów, czyli krótkie wprowadzenie do teorii barw.

  Kolory w spek­trum kolorów związane są z dwoma rodza­jami emocji: po jed­nej stronie zna­j­dują się ciepłe i mające cechy akty­wne takie kolory, jak: czer­wony, pomarańc­zowy i żółty, a po drugiej kolory mające bierne cechy niebieski, fio­le­towy i zielony.

  Na tej pod­stawie opiera się koło kolorów (z ang. Color wheel), które jest pod­sta­wowym narzędziem do łączenia kolorów. Koło kolorów jest tak skon­struowane, że zestaw­ie­nie obo­jęt­nie których kolorów ze sobą, teo­re­ty­cznie zawsze daje dobry efekt.

  Koło kolorów Bouteta z 1708r.
  7-kolorów i 12-kolorów

  Pier­wszy “wykres kołowy kolorów” został
  zapro­jek­towany przez Iza­aka New­tona w 1666r.

  Podstawowe pojęcia, koordynacji kolorów w praktyce.

  W książkach o reklamie można spotkać wiele kom­bi­nacji kolorów, które uważane są za szczegól­nie udane. Są to tzw. kolory har­moni­jne i składają się one z dwóch lub więcej barw o stałej relacji w kole kolorów.

  Ciepło i chłódKoło kolorów można podzielić na ciepłe
  i chłodne kolory. Ciepłe kolory są żywe
  i ener­gety­czne, i na ogół….

  Zimne kolory dają wraże­nie
  spokoju i uko­je­nia. Biały, czarny i szary
  uznawane są za kolory neutralne.

  Odcień
  Te ter­miny często uży­wane są w sposób niewłaś­ciwy, mimo że opisują proste poję­cia. Jeżeli kolor jest jaśniejszy od koloru bazowego w wyniku doda­nia do niego białej barwy, mamy do czynienia z odcieniem.

  Cień
  Gdy do koloru bazowego dodamy kolor czarny, barwa, która nam pow­stanie będzie cie­niem (ang. shadow), mówiąc bardziej po pol­sku „ciem­nym” – np. ciemną zielenią.

  Ton
  Z kolei jeżeli do barwy bazowej dodamy kolor szary, pow­stała barwa będzie innym tonem barwy bazowej.  Kolory pod­sta­wowe

  W mod­elu kolorów RYB (ang. red, yel­low, blue) bar­wami pod­sta­wowymi są czer­wony, żółty i niebieski. Trzy kolory wtórne (zielony, pomarańc­zowy i fio­le­towy) twor­zone są przez mieszanie się dwóch kolorów pod­sta­wowych.

  Kole­jne sześć kolorów wyższych twor­zone są przez mieszanie się kolorów pry­marnych i wtórnych.  Kol. ana­log­iczne

  Taki schemat tworzą kolory,, które zna­j­dują się obok siebie na kole kolorów. Zazwyczaj są one dobrze dopa­sowane i tworzą spoko­jne i kom­for­towe wzory. Wys­tępują one często w przy­rodzie i są miłe dla oka.

  Upewnij się, że między wybranymi ana­log­icznymi kolorami jest odpowied­nia różnica kon­trastu. Trzeci kolor uży­wany jest jako akcent (razem z czarnym, białym lub szarym).  Kolory triadyczne

  Tri­ady­czne schematy kolorów wyko­rzys­tują kolory, które są równomiernie rozmieszc­zone wokół koła kolorów. Ich połączenia bywają bardzo żywe, nawet jeśli używa się nien­asy­conych wer­sji barw.

  Aby korzys­tać z tri­ady­cznych har­monii z powodze­niem, kolory powinny być dokład­nie wyważone — niech jeden kolor domin­uje, akcen­towany przez dwa pozostałe.  Kolory dzielące
  –uzu­peł­ni­a­jące


  Są one odmi­aną kolorów uzu­peł­ni­a­ją­cych. Oprócz koloru bazowego, wyko­rzys­tuje on dwa kolory uzu­peł­ni­a­jące. Schemat ten ma ten sam wiz­ualny kon­trast, co w przy­padku kolorów uzu­peł­ni­a­ją­cych, ale jest on sła­biej nasy­cony.

  Schemat kolorów dzieląco-uzupełniających jest dobrym wyborem dla początku­ją­cych, ponieważ ciężko jest w jego przy­padku przekombinować.  Schemat
  pros­tokąta


  W tym schema­cie używa się czterech kolorów, ułożonych w dwie uzu­peł­ni­a­jące się pary.

  Schemat ten dzi­ała najlepiej, jeżeli jeden z kolorów będzie domin­u­ją­cym. Należy zwró­cić uwagę na równowagę pomiędzy ciepłymi, a zim­nymi kolorami w projekcie.  Schemat
  kwadratu


  Schemat kwadratu jest podobny do pros­tokąta, ale wszys­tkie kolory rozmieszc­zone są równomiernie na kole kolorów. Schemat ten dzi­ała najlepiej tak samo jak w przy­padku schematu pros­tokąta — jeżeli jeden z kolorów jest domin­u­jący.

  Należy zwró­cić uwagę na równowagę pomiędzy ciepłymi i chłod­nymi kolorami w projekcie.

  Zobacz jak niezwykle, reagują kolory w różnym otoczeniu.

  Duży pros­tokąt i wąska linia w tym samym kolorze, umieszc­zone na białym tle, będą się wydawały w rzeczy­wis­tości mieć inne odcie­nie. Kolor linii będzie wydawał się ciem­niejszy, niż pros­tokąta, ponieważ linię otacza więk­sze białe tło i wyt­warzany jest przez to więk­szy kontrast.

  Kiedy dwa odcie­nie tego samego koloru są przed­staw­ione ze sobą jakiejś relacji, ciemniejszy z nich będzie wydawał się jeszcze ciem­niejszy, niż jest w rzeczy­wis­tości, a jaśniejszy jeszcze jaśniejszy, np. różowa róża wyda się jaśniejsza na pur­purowym tle.

  Więk­sze przestrze­nie koloru mają wpływ na mniejsze. Jeśli małe żółte koło otoc­zone jest przez duży obszar czarnego koloru, kwadrat będzie wydawał się mniejszy niż taki sam kwadrat otoc­zony białym kolorem. Każdy kolor będzie wydawał się jaśniejszy wzglę­dem ciem­niejszego koloru i odwrotnie.

  Obrysowanie koloru za pomocą ciem­niejszego odcie­niu, uwydatni obe­j­mowany kolor, zapobiegając “rozprzestrzenianiu się” na pob­liskie miejsca. Z drugiej strony jaśniejszy obrys spowoduje, że kolor rozprzestrzeni się na sąsiadu­jące kolory i zre­dukuje “siłę” obrysowywanego koloru.

  Znaczenie kolorów w marketingu i reklamie.

  To, że różne kolory odgry­wają ważną rolę w mar­ketingu jest oczy­wiste.
  Każdy kolor ma wyjątkową zdol­ność do wpły­wa­nia na klien­tów i wywoły­wa­nia jakichś reakcji. Wszyscy zauważamy jak często jaskrawe kolory, takie jak czer­wony, są wyko­rzysty­wane na opakowa­ni­ach mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych - ale co wiemy o resz­cie palety barw? Poznaj psychologię kolorów od praktycznej strony i wybierz właściwe barwy dla reklam swojej firmy.

  Znaczenie koloru czer­wonego.

  Czer­wony jest kolorem bardzo inten­sy­wnym emocjon­al­nie. Przenosi tek­sty oraz obrazy na plan pier­wszy. Powinien być uży­wany jako akcent sty­mu­lowa­nia ludzi do pod­ję­cia szy­bkiej decyzji. To kolor krwi, dlat­ego równie dobrze pod­kreśla emocje wojny, siły, zagroże­nia, deter­mi­nacji jak i pasji czy też prag­nienia miłości.

  Kolor czer­wony jest ide­alną barwą dla nagłówków typu: okazja, tylko teraz. W reklamie, czer­wień często przy­wołuje eroty­czne odczu­cia (czer­wone usta, czer­wone paznok­cie, czer­wona dziel­nica, kobi­eta w czer­wieni). Równie dobrze pod­kreśla też zagroże­nie (wysokie napię­cie, światła dro­gowe i znaki stop). Ten kolor jest też mocno połąc­zony z energią, dlat­ego też jest eksponowany przy pro­mocji napo­jów ener­getyzu­ją­cych, gier czy sportowych samochodów.

  Jasna czer­wień– pod­kreśla radość, sek­su­al­ność, pasję, czułość oraz miłość.
  Różowy – oznacza roman­ty­czność, miłość i przy­jaźń.
  Ciemna czer­wień– jest połąc­zona z wig­orem, siłą woli, gniewem, przy­wództwem.
  Brą­zowy – Sugeruje sta­bil­ność, pod­kreśla klasy­czny prestiż.

  Kolor pomarańc­zowy. Jest połącze­niem energii czer­wieni oraz pogod­ności koloru żółtego. Jest bar­wnym określe­niem nie tylko radości ale i fas­cy­nacji, jak i deter­mi­nacji. Kolor uwiel­biany szczegól­nie wśród ludzi młodych. Jako kolor cytru­sowy pomarańc­zowy doskonale sty­mu­luje apetyt. Dzięki temu w reklamie najlepiej speł­nia swoją funkcję pro­mu­jąc jedze­nie czy pro­dukty skierowane do młodzieży. Jekie jest znaczenie koloru pomarańczowego?

  Ciemny pomarańc­zowy – odzwier­ciedla pode­jr­zli­wość, oszustwo.
  Czer­wona pomarańcz – naw­iązuje do prag­nienia, przy­jem­ności, dom­i­nacji i agresji.
  Złoty – wywołuje uczu­cie prestiżu, często pod­kreśla wysoką jakość.

  Kolor żółty. Jest kolorem słońca. Ściśle połąc­zony z radoś­cią, szczęś­ciem, intelek­tem oraz energią. Uży­waj żółtego by wywoły­wać przy­jemne ciepłe uczu­cia. Możesz wybrać ten kolor do pro­mocji dziecię­cych pro­duk­tów lub dla ofert miłego spędza­nia wol­nego czasu. Na pewno jed­nak nie powinien być uży­wany przy pro­duk­tach prestiżowych. Mało kto zain­tere­sowany byłby żół­tym gar­ni­turem. Za to świet­nie nadaje się do pod­kreśle­nia bezpieczeństwa.

  Jasny żółty – jest połąc­zony z radoś­cią oraz świeżością.

  Kolor zielony. Jest kolorem natury. Sym­bol­izuje wzrost, har­monię, świeżość oraz płod­ność. Zielony w prze­ci­wieńst­wie do czer­wonego określa bez­pieczeństwo. Wskazuje kierow­com wolną drogę. Zielonego w reklamie powinno się uży­wać pod­kreśla­jąc nieszkodli­wość (środ­ków medy­cznych) czy nat­u­ralne pochodze­nie (żywności). Jaki jest wpływ koloru zielonego na ludzi?

  Ciemna zieleń – jest połąc­zona z chci­woś­cią, zaz­droś­cią ale także z ambic­jami.
  Morska zieleń – jest emocjon­al­nym przekazem kojar­zonym z ochroną i dobrym zdrowiem.
  Zieleń oli­wkowa – to trady­cyjna barwa pokoju.

  Kolor niebieski. To kolor nieba i morza. Jest bar­wnym syn­on­imem sta­bi­liza­cji. Sym­bol­izuje prawdę, lojal­ność, mądrość, wiarę oraz prawdę. Kolorem niebieskim najlepiej pro­mować pro­dukty lub usługi związane z wodą i czys­toś­cią (fil­try wodne, środki czys­tości, ryby) lub niebem i powi­etrzem (linie lot­nicze, warunki atmos­fer­yczne). Nie należy stosować koloru niebieskiego do celów mar­ketingowych związanych z żywnoś­cią, ponieważ kolor niebieski tłumi apetyt. Wpływ kolorów niebieskich na ludzi.

  Jas­non­iebieski – jest połąc­zony ze zrozu­mie­niem, zdrowiem oraz miękkoś­cią.
  Ciem­non­iebieski – reprezen­tuje wiedzę, moc i spójność.

  Psychologia koloru czarnego.
  Kojar­zony jest z mocą, ele­gancją, tajem­nic­zoś­cią ale także ze złem i śmier­cią. Czarny daje poczu­cie per­spek­tywy oraz głębi. Posi­ada też moc wyszczu­pla­jącą, niestety także czytel­ność. Czarny sym­bol­izuje także wysoki stan­dard, nie bez przy­czyny najwięcej luk­su­sowych aut sprzedaje się właśnie w kolorze czarnym. Przy prezen­tacji fotografii używa się czarnego lub szarego tła do uwy­puk­la­nia innych barw. Najwięk­szą agresy­wność oraz moc mają zestaw­ienia czarny – czer­wony i czarny — pomarańczowy.

  Jak kolory wpływają na sprzedaż?

  Poruszaliśmy już ten temat na łamach naszych stron o logo firmowym. (Przy okazji tworzenia logo firmy, przykładów logo firmy). Pra­cown­icy amerykańskiej firmy Kiss Met­rics, poszli o krok dalej. Twierdzą, że kolory, potrafią zmieniać zachowa­nia zakupowe. Łączą kolorystykę, z zachowaniem w następu­jący sposób:

  Wpływy kolorów są zależne od grupy docelowej odbior­ców. Zmieni­ają sie również z cza­sem. Trady­cje społecznoś­ciowe mają silny wpływ na pow­iąza­nia i sam odbiór koloru z wielu powodów, np. niebieski dla chłopca i różowy dla dziewczynki.

  Mężczyźni kon­tra kobi­ety. Nasze pref­er­encje w znacznej mierze uwarunk­owane są przez naszą płeć. Mężczyźni zwykle prefer­ują na przykład pomarańc­zowy ponad żół­ty, etc. Udowod­niono, iż kobi­ety dostrze­gają o wiele więcej kolorów niż mężczyźni; innymi słowy, pod­czas gdy mężczyźni uznają brzoskwin­iowy, turku­sowy i paw­iowy jedynie za pewne wyobraże­nia, przed­staw­icielki płci pięknej wiążą je z kolorami. Odrzuć także wszelkie uprzedzenia: jeśli twoimi odbior­cami są kobi­ety, nie koloruj całej strony na różowo. Choć niek­tóre kobi­ety mogą lubić ten kolor, inne po prostu go nienawidzą.

  Starzy kon­tra młodzi.Ludzie w różnym wieku inaczej reagują na konkretne kolory. Osoby starsze będą uznawały kolory spoko­jne i powś­ciągliwe (przy­jemne dla oka), za najbardziej atrak­cyjne. Młodzież doceni jaśniejsze i bardziej żywe barwy. Rozróżnij te kat­e­gorie wiekowe uży­wa­jąc odpowied­niej palety kolorów dla każdej z grup. To nat­u­ralny stan, biorąc pod uwagę fakt, że ludziom, z biegiem czasu, pog­a­rsza się wzrok. Doskonale prezen­tuje to wykres „Zmi­any w widze­niu a wiek” z prezen­tacji Roberta W. Bailey’a.

  Postrzeganie kolorów w różnych krajach świata.

  Pamię­taj o tym, jeśli adresa­tami two­jej strony inter­ne­towej są osoby, które w więk­szości stanowią odbiorcy niepochodzący z two­jego rodzin­nego kraju, lub też sama strona ma przy­cią­gać ludzi z określonego kraju, poświęć trochę czasu, by dowiedzieć się, jakie znacze­nie mają konkretne kolory. To dlatego wiedza na temat psychologi kolorów, może przyjmować różne odcienie.

  W kul­turze zachodu biały jest sym­bolem
  niewin­ności i czys­tość, ale w Chi­nach, Japonii
  i Indi­ach związany jest z pechem i nieszczęściem.

  Kolor różowy, choć wysoko ceniony w Japonii, nie cieszy się pop­u­larnoś­cią w Indi­ach i kra­jach Europy Wschod­niej, gdzie uważany jest za stanow­czo „niemęski”. Fio­le­towy kojar­zony jest w kra­jach arab­s­kich z prosty­tucją (podob­nie jak czer­wony w kul­tur­ach Europy i Ameryki Północ­nej), a zgodnie z ogólnoświatową tendencją, łączony jest, z misty­cyzmem i wszelkimi wierzeni­ami sto­ją­cymi w opozy­cji do ide­ologii Islamu, Judaizmu i Chrześcijaństwa.

  Zielony, jeżeli jest użyty na stronie pow­iązanej
  z insty­tuc­jami finan­sowymi ze Stanów Zjed­noc­zonych,
  wywołuje w USA sko­jarzenia z „wszech­moc­nym
  dolarem”; natomiast w kra­jach, gdzie ban­knoty są w
  różnych kolorach, nie notuje się takich konotacji.

  Może to prowadzić do kom­plet­nego odwróce­nia znaczeń; doniosłość i powaga danego koloru może zostać zmieniona, a negaty­wne sko­jarzenia z nim związane ogranic­zone, lub nawet kom­plet­nie wye­lim­i­nowane (np. czer­wony nabiera mocy, kiedy łączy się go z białym). To, czy nowe i kreaty­wne połączenia kolorów będą akcep­towane w per­spek­ty­wie glob­al­nej, zależy wyłącznie od Tego jak dobrze prze­myślisz i dopa­su­jesz każdy krok w swoim projekcie.

  Kolor w reklamie. Reklama w kolorze.

  Niek­tóre kolory są lep­iej widoczne na więk­szą odległość, niż inne i cza­sami połącze­nie kolorów może mieć wpływ na widoczność (lub czytel­ności) na przykład wzoru opakowa­nia. W super­mar­ke­tach sztuczne oświ­etle­nie może mieć wpływ na postrze­ganie koloru na opakowa­niu i musi być brane pod uwagę przy pro­jek­towa­niu i testowa­niu. Z przy­jem­noś­cią pomożemy Ci dokonać odpowied­nich wyborów. Po prostu daj nam o tym znać — tutaj.

  A jakie są Twoje prze­myśle­nia na temat barw? Dołącz do dyskusji w komentarzach.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Osiągnięcia
  Jesteśmy bardziej skłonni angażować się w działania, w których osiągnięcia są doceniane i nagradzane.
  Osiągnięcie czegoś znaczącego na polu jest satysfakcjonujące, jednak gdy jest w jakiś sposób docenione, cieszy jeszcze bardziej.

  W środowisku gier komputerowych osiągnięcia są prezentowane za pomocą punktów, odznak, poziomów i innego rodzaju uznania. W innych sytuacjach, osiągnięcia są sygnalizowane poprzez awanse, członkowstwo, przywileje i dorobek. Jakie wyzwania – powiązane z pożądanymi zachowaniami – mają miejsce w Twoim przypadku i jakie są związane z nimi osiągnięcia?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę