Znaczenie kolorów używanych w reklamie.
Od teorii barw, do psychologii kolorów.

Poznaj reguły używania kolorów w reklamie i świadomie projektuj dobre rezultaty.

Co znajdziesz w artykule

  Kolory jak nic innego mogą dodawać energii lub studzić emocje. Także w reklamie. Fakty mówią same za siebie. Dla 65% klien­tów, kolor jest najważniejszym czyn­nikiem, pod­czas wyboru pro­duktu do codzi­en­nego użytku. To właśnie barwy mogą stać się najis­tot­niejszymi ele­men­tami pro­jektu, jeżeli nauczysz się nim właś­ci­wie posługi­wać. Przed­staw­iamy pełne kom­pendium wiedzy, na temat zas­tosowa­nia barw w praktyce.

  Prawdziwe postrzeganie kolorów odbywa się w mózgu.

  Psy­cholo­gia koloru nie zaj­muje się tym, w jaki sposób ksz­tał­towane są kolory, ale jaki mają one wpływ na człowieka. A tu naukowcy są zgodni — kolory w znaczący sposób wpły­wają na ludzki umysł. Odpowied­nio zaplanowana kolorystyka może nie tylko wpły­wać korzyst­nie na nas­trój, ale także znacznie zwięk­szyć przy­cią­ganie nowych klien­tów.

  Oprócz wpły­wów emocjon­al­nych, kolory wywołują również reakcje fizy­czne. Udowod­niono, że przy czer­wonym oświ­etle­niu reakcje człowieka są o 12% szyb­sze niż nor­mal­nie. Poza tym ciepłe kolory są lep­sze w pozyski­wa­niu uwagi, niż kolory zimne. Naucz się posługi­wać jed­nym z najważniejszych skład­ników reklamy. To naprawdę prost­sze niż myślisz. Lekcja 1: Teo­ria barw.

  Czy wiesz, że…
  Inten­sy­wna czer­wień
  zwięk­sza ciśnie­nie krwi, pod­czas gdy
  kolor niebieski ma
  dzi­ałać uspoka­ja­jąco,
  jak udowod­niono na
  Amerykańskim
  uni­w­er­syte­cie Harvarda.

  Koło kolorów, czyli krótkie wprowadzenie do teorii barw.

  Kolory w spek­trum kolorów związane są z dwoma rodza­jami emocji: po jed­nej stronie zna­j­dują się ciepłe i mające cechy akty­wne takie kolory, jak: czer­wony, pomarańc­zowy i żółty, a po drugiej kolory mające bierne cechy niebieski, fio­le­towy i zielony.

  Na tej pod­stawie opiera się koło kolorów (z ang. Color wheel), które jest pod­sta­wowym narzędziem do łączenia kolorów. Koło kolorów jest tak skon­struowane, że zestaw­ie­nie obo­jęt­nie których kolorów ze sobą, teo­re­ty­cznie zawsze daje dobry efekt.

  Koło kolorów Bouteta z 1708r.
  7-kolorów i 12-kolorów

  Pier­wszy “wykres kołowy kolorów” został
  zapro­jek­towany przez Iza­aka New­tona w 1666r.

  Podstawowe pojęcia, koordynacji kolorów w praktyce.

  W książkach o reklamie można spotkać wiele kom­bi­nacji kolorów, które uważane są za szczegól­nie udane. Są to tzw. kolory har­moni­jne i składają się one z dwóch lub więcej barw o stałej relacji w kole kolorów.

  Ciepło i chłódKoło kolorów można podzielić na ciepłe
  i chłodne kolory. Ciepłe kolory są żywe
  i ener­gety­czne, i na ogół….

  Zimne kolory dają wraże­nie
  spokoju i uko­je­nia. Biały, czarny i szary
  uznawane są za kolory neutralne.

  Odcień
  Te ter­miny często uży­wane są w sposób niewłaś­ciwy, mimo że opisują proste poję­cia. Jeżeli kolor jest jaśniejszy od koloru bazowego w wyniku doda­nia do niego białej barwy, mamy do czynienia z odcieniem.

  Cień
  Gdy do koloru bazowego dodamy kolor czarny, barwa, która nam pow­stanie będzie cie­niem (ang. shadow), mówiąc bardziej po pol­sku „ciem­nym” – np. ciemną zielenią.

  Ton
  Z kolei jeżeli do barwy bazowej dodamy kolor szary, pow­stała barwa będzie innym tonem barwy bazowej.  Kolory pod­sta­wowe

  W mod­elu kolorów RYB (ang. red, yel­low, blue) bar­wami pod­sta­wowymi są czer­wony, żółty i niebieski. Trzy kolory wtórne (zielony, pomarańc­zowy i fio­le­towy) twor­zone są przez mieszanie się dwóch kolorów pod­sta­wowych.

  Kole­jne sześć kolorów wyższych twor­zone są przez mieszanie się kolorów pry­marnych i wtórnych.  Kol. ana­log­iczne

  Taki schemat tworzą kolory,, które zna­j­dują się obok siebie na kole kolorów. Zazwyczaj są one dobrze dopa­sowane i tworzą spoko­jne i kom­for­towe wzory. Wys­tępują one często w przy­rodzie i są miłe dla oka.

  Upewnij się, że między wybranymi ana­log­icznymi kolorami jest odpowied­nia różnica kon­trastu. Trzeci kolor uży­wany jest jako akcent (razem z czarnym, białym lub szarym).  Kolory triadyczne

  Tri­ady­czne schematy kolorów wyko­rzys­tują kolory, które są równomiernie rozmieszc­zone wokół koła kolorów. Ich połączenia bywają bardzo żywe, nawet jeśli używa się nien­asy­conych wer­sji barw.

  Aby korzys­tać z tri­ady­cznych har­monii z powodze­niem, kolory powinny być dokład­nie wyważone — niech jeden kolor domin­uje, akcen­towany przez dwa pozostałe.  Kolory dzielące
  –uzu­peł­ni­a­jące


  Są one odmi­aną kolorów uzu­peł­ni­a­ją­cych. Oprócz koloru bazowego, wyko­rzys­tuje on dwa kolory uzu­peł­ni­a­jące. Schemat ten ma ten sam wiz­ualny kon­trast, co w przy­padku kolorów uzu­peł­ni­a­ją­cych, ale jest on sła­biej nasy­cony.

  Schemat kolorów dzieląco-uzupełniających jest dobrym wyborem dla początku­ją­cych, ponieważ ciężko jest w jego przy­padku przekombinować.  Schemat
  pros­tokąta


  W tym schema­cie używa się czterech kolorów, ułożonych w dwie uzu­peł­ni­a­jące się pary.

  Schemat ten dzi­ała najlepiej, jeżeli jeden z kolorów będzie domin­u­ją­cym. Należy zwró­cić uwagę na równowagę pomiędzy ciepłymi, a zim­nymi kolorami w projekcie.  Schemat
  kwadratu


  Schemat kwadratu jest podobny do pros­tokąta, ale wszys­tkie kolory rozmieszc­zone są równomiernie na kole kolorów. Schemat ten dzi­ała najlepiej tak samo jak w przy­padku schematu pros­tokąta — jeżeli jeden z kolorów jest domin­u­jący.

  Należy zwró­cić uwagę na równowagę pomiędzy ciepłymi i chłod­nymi kolorami w projekcie.

  Zobacz jak niezwykle, reagują kolory w różnym otoczeniu.

  Duży pros­tokąt i wąska linia w tym samym kolorze, umieszc­zone na białym tle, będą się wydawały w rzeczy­wis­tości mieć inne odcie­nie. Kolor linii będzie wydawał się ciem­niejszy, niż pros­tokąta, ponieważ linię otacza więk­sze białe tło i wyt­warzany jest przez to więk­szy kontrast.

  Kiedy dwa odcie­nie tego samego koloru są przed­staw­ione ze sobą jakiejś relacji, ciemniejszy z nich będzie wydawał się jeszcze ciem­niejszy, niż jest w rzeczy­wis­tości, a jaśniejszy jeszcze jaśniejszy, np. różowa róża wyda się jaśniejsza na pur­purowym tle.

  Więk­sze przestrze­nie koloru mają wpływ na mniejsze. Jeśli małe żółte koło otoc­zone jest przez duży obszar czarnego koloru, kwadrat będzie wydawał się mniejszy niż taki sam kwadrat otoc­zony białym kolorem. Każdy kolor będzie wydawał się jaśniejszy wzglę­dem ciem­niejszego koloru i odwrotnie.

  Obrysowanie koloru za pomocą ciem­niejszego odcie­niu, uwydatni obe­j­mowany kolor, zapobiegając “rozprzestrzenianiu się” na pob­liskie miejsca. Z drugiej strony jaśniejszy obrys spowoduje, że kolor rozprzestrzeni się na sąsiadu­jące kolory i zre­dukuje “siłę” obrysowywanego koloru.

  Znaczenie kolorów w marketingu i reklamie.

  To, że różne kolory odgry­wają ważną rolę w mar­ketingu jest oczy­wiste.
  Każdy kolor ma wyjątkową zdol­ność do wpły­wa­nia na klien­tów i wywoły­wa­nia jakichś reakcji. Wszyscy zauważamy jak często jaskrawe kolory, takie jak czer­wony, są wyko­rzysty­wane na opakowa­ni­ach mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych - ale co wiemy o resz­cie palety barw? Poznaj psychologię kolorów od praktycznej strony i wybierz właściwe barwy dla reklam swojej firmy.

  Znaczenie koloru czer­wonego.

  Czer­wony jest kolorem bardzo inten­sy­wnym emocjon­al­nie. Przenosi tek­sty oraz obrazy na plan pier­wszy. Powinien być uży­wany jako akcent sty­mu­lowa­nia ludzi do pod­ję­cia szy­bkiej decyzji. To kolor krwi, dlat­ego równie dobrze pod­kreśla emocje wojny, siły, zagroże­nia, deter­mi­nacji jak i pasji czy też prag­nienia miłości.

  Kolor czer­wony jest ide­alną barwą dla nagłówków typu: okazja, tylko teraz. W reklamie, czer­wień często przy­wołuje eroty­czne odczu­cia (czer­wone usta, czer­wone paznok­cie, czer­wona dziel­nica, kobi­eta w czer­wieni). Równie dobrze pod­kreśla też zagroże­nie (wysokie napię­cie, światła dro­gowe i znaki stop). Ten kolor jest też mocno połąc­zony z energią, dlat­ego też jest eksponowany przy pro­mocji napo­jów ener­getyzu­ją­cych, gier czy sportowych samochodów.

  Jasna czer­wień– pod­kreśla radość, sek­su­al­ność, pasję, czułość oraz miłość.
  Różowy – oznacza roman­ty­czność, miłość i przy­jaźń.
  Ciemna czer­wień– jest połąc­zona z wig­orem, siłą woli, gniewem, przy­wództwem.
  Brą­zowy – Sugeruje sta­bil­ność, pod­kreśla klasy­czny prestiż.

  Kolor pomarańc­zowy. Jest połącze­niem energii czer­wieni oraz pogod­ności koloru żółtego. Jest bar­wnym określe­niem nie tylko radości ale i fas­cy­nacji, jak i deter­mi­nacji. Kolor uwiel­biany szczegól­nie wśród ludzi młodych. Jako kolor cytru­sowy pomarańc­zowy doskonale sty­mu­luje apetyt. Dzięki temu w reklamie najlepiej speł­nia swoją funkcję pro­mu­jąc jedze­nie czy pro­dukty skierowane do młodzieży. Jekie jest znaczenie koloru pomarańczowego?

  Ciemny pomarańc­zowy – odzwier­ciedla pode­jr­zli­wość, oszustwo.
  Czer­wona pomarańcz – naw­iązuje do prag­nienia, przy­jem­ności, dom­i­nacji i agresji.
  Złoty – wywołuje uczu­cie prestiżu, często pod­kreśla wysoką jakość.

  Kolor żółty. Jest kolorem słońca. Ściśle połąc­zony z radoś­cią, szczęś­ciem, intelek­tem oraz energią. Uży­waj żółtego by wywoły­wać przy­jemne ciepłe uczu­cia. Możesz wybrać ten kolor do pro­mocji dziecię­cych pro­duk­tów lub dla ofert miłego spędza­nia wol­nego czasu. Na pewno jed­nak nie powinien być uży­wany przy pro­duk­tach prestiżowych. Mało kto zain­tere­sowany byłby żół­tym gar­ni­turem. Za to świet­nie nadaje się do pod­kreśle­nia bezpieczeństwa.

  Jasny żółty – jest połąc­zony z radoś­cią oraz świeżością.

  Kolor zielony. Jest kolorem natury. Sym­bol­izuje wzrost, har­monię, świeżość oraz płod­ność. Zielony w prze­ci­wieńst­wie do czer­wonego określa bez­pieczeństwo. Wskazuje kierow­com wolną drogę. Zielonego w reklamie powinno się uży­wać pod­kreśla­jąc nieszkodli­wość (środ­ków medy­cznych) czy nat­u­ralne pochodze­nie (żywności). Jaki jest wpływ koloru zielonego na ludzi?

  Ciemna zieleń – jest połąc­zona z chci­woś­cią, zaz­droś­cią ale także z ambic­jami.
  Morska zieleń – jest emocjon­al­nym przekazem kojar­zonym z ochroną i dobrym zdrowiem.
  Zieleń oli­wkowa – to trady­cyjna barwa pokoju.

  Kolor niebieski. To kolor nieba i morza. Jest bar­wnym syn­on­imem sta­bi­liza­cji. Sym­bol­izuje prawdę, lojal­ność, mądrość, wiarę oraz prawdę. Kolorem niebieskim najlepiej pro­mować pro­dukty lub usługi związane z wodą i czys­toś­cią (fil­try wodne, środki czys­tości, ryby) lub niebem i powi­etrzem (linie lot­nicze, warunki atmos­fer­yczne). Nie należy stosować koloru niebieskiego do celów mar­ketingowych związanych z żywnoś­cią, ponieważ kolor niebieski tłumi apetyt. Wpływ kolorów niebieskich na ludzi.

  Jas­non­iebieski – jest połąc­zony ze zrozu­mie­niem, zdrowiem oraz miękkoś­cią.
  Ciem­non­iebieski – reprezen­tuje wiedzę, moc i spójność.

  Psychologia koloru czarnego.
  Kojar­zony jest z mocą, ele­gancją, tajem­nic­zoś­cią ale także ze złem i śmier­cią. Czarny daje poczu­cie per­spek­tywy oraz głębi. Posi­ada też moc wyszczu­pla­jącą, niestety także czytel­ność. Czarny sym­bol­izuje także wysoki stan­dard, nie bez przy­czyny najwięcej luk­su­sowych aut sprzedaje się właśnie w kolorze czarnym. Przy prezen­tacji fotografii używa się czarnego lub szarego tła do uwy­puk­la­nia innych barw. Najwięk­szą agresy­wność oraz moc mają zestaw­ienia czarny – czer­wony i czarny — pomarańczowy.

  Jak kolory wpływają na sprzedaż?

  Poruszaliśmy już ten temat na łamach naszych stron o logo firmowym. (Przy okazji tworzenia logo firmy, przykładów logo firmy). Pra­cown­icy amerykańskiej firmy Kiss Met­rics, poszli o krok dalej. Twierdzą, że kolory, potrafią zmieniać zachowa­nia zakupowe. Łączą kolorystykę, z zachowaniem w następu­jący sposób:

  Wpływy kolorów są zależne od grupy docelowej odbior­ców. Zmieni­ają sie również z cza­sem. Trady­cje społecznoś­ciowe mają silny wpływ na pow­iąza­nia i sam odbiór koloru z wielu powodów, np. niebieski dla chłopca i różowy dla dziewczynki.

  Mężczyźni kon­tra kobi­ety. Nasze pref­er­encje w znacznej mierze uwarunk­owane są przez naszą płeć. Mężczyźni zwykle prefer­ują na przykład pomarańc­zowy ponad żół­ty, etc. Udowod­niono, iż kobi­ety dostrze­gają o wiele więcej kolorów niż mężczyźni; innymi słowy, pod­czas gdy mężczyźni uznają brzoskwin­iowy, turku­sowy i paw­iowy jedynie za pewne wyobraże­nia, przed­staw­icielki płci pięknej wiążą je z kolorami. Odrzuć także wszelkie uprzedzenia: jeśli twoimi odbior­cami są kobi­ety, nie koloruj całej strony na różowo. Choć niek­tóre kobi­ety mogą lubić ten kolor, inne po prostu go nienawidzą.

  Starzy kon­tra młodzi.Ludzie w różnym wieku inaczej reagują na konkretne kolory. Osoby starsze będą uznawały kolory spoko­jne i powś­ciągliwe (przy­jemne dla oka), za najbardziej atrak­cyjne. Młodzież doceni jaśniejsze i bardziej żywe barwy. Rozróżnij te kat­e­gorie wiekowe uży­wa­jąc odpowied­niej palety kolorów dla każdej z grup. To nat­u­ralny stan, biorąc pod uwagę fakt, że ludziom, z biegiem czasu, pog­a­rsza się wzrok. Doskonale prezen­tuje to wykres „Zmi­any w widze­niu a wiek” z prezen­tacji Roberta W. Bailey’a.

  Postrzeganie kolorów w różnych krajach świata.

  Pamię­taj o tym, jeśli adresa­tami two­jej strony inter­ne­towej są osoby, które w więk­szości stanowią odbiorcy niepochodzący z two­jego rodzin­nego kraju, lub też sama strona ma przy­cią­gać ludzi z określonego kraju, poświęć trochę czasu, by dowiedzieć się, jakie znacze­nie mają konkretne kolory. To dlatego wiedza na temat psychologi kolorów, może przyjmować różne odcienie.

  W kul­turze zachodu biały jest sym­bolem
  niewin­ności i czys­tość, ale w Chi­nach, Japonii
  i Indi­ach związany jest z pechem i nieszczęściem.

  Kolor różowy, choć wysoko ceniony w Japonii, nie cieszy się pop­u­larnoś­cią w Indi­ach i kra­jach Europy Wschod­niej, gdzie uważany jest za stanow­czo „niemęski”. Fio­le­towy kojar­zony jest w kra­jach arab­s­kich z prosty­tucją (podob­nie jak czer­wony w kul­tur­ach Europy i Ameryki Północ­nej), a zgodnie z ogólnoświatową tendencją, łączony jest, z misty­cyzmem i wszelkimi wierzeni­ami sto­ją­cymi w opozy­cji do ide­ologii Islamu, Judaizmu i Chrześcijaństwa.

  Zielony, jeżeli jest użyty na stronie pow­iązanej
  z insty­tuc­jami finan­sowymi ze Stanów Zjed­noc­zonych,
  wywołuje w USA sko­jarzenia z „wszech­moc­nym
  dolarem”; natomiast w kra­jach, gdzie ban­knoty są w
  różnych kolorach, nie notuje się takich konotacji.

  Może to prowadzić do kom­plet­nego odwróce­nia znaczeń; doniosłość i powaga danego koloru może zostać zmieniona, a negaty­wne sko­jarzenia z nim związane ogranic­zone, lub nawet kom­plet­nie wye­lim­i­nowane (np. czer­wony nabiera mocy, kiedy łączy się go z białym). To, czy nowe i kreaty­wne połączenia kolorów będą akcep­towane w per­spek­ty­wie glob­al­nej, zależy wyłącznie od Tego jak dobrze prze­myślisz i dopa­su­jesz każdy krok w swoim projekcie.

  Kolor w reklamie. Reklama w kolorze.

  Niek­tóre kolory są lep­iej widoczne na więk­szą odległość, niż inne i cza­sami połącze­nie kolorów może mieć wpływ na widoczność (lub czytel­ności) na przykład wzoru opakowa­nia. W super­mar­ke­tach sztuczne oświ­etle­nie może mieć wpływ na postrze­ganie koloru na opakowa­niu i musi być brane pod uwagę przy pro­jek­towa­niu i testowa­niu. Z przy­jem­noś­cią pomożemy Ci dokonać odpowied­nich wyborów. Po prostu daj nam o tym znać — tutaj.

  A jakie są Twoje prze­myśle­nia na temat barw? Dołącz do dyskusji w komentarzach.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Smaczki
  Zapamiętujemy i reagujemy pozytywnie na małe, zaskakujące i wesołe uciechy.
  Jak można stworzyć efekt zaskoczenia i drobnej przyjemności? Może to być zabawny krótki tekst, link do zabawnego filmiku lub komplement.

  Może to być „psikus”, jak kupon, wirtualny upominek lub śmieszny obrazek schowany gdzieś na stronie. Nawet satysfakcja ze odkrycia połączenia lub rozwiązania zagadki umysłowej może pomóc stworzyć korzystne i niezapomniane wrażenie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę