The New York Times. Jak ikona
Ameryki zmieniła projekt graficzny?

Zobacz zmiany, które wymuszają na redakcji bezkonkurencyjne redakcje internetowe.

Co znajdziesz w artykule

  Każdy kto planuje jakikol­wiek zmi­any w pro­jek­cie graficznym (redesign wyglądu, czcionki, układu itp.), musi to przeczy­tać. New York Times zro­bił niesamowite przepro­jek­towanie swo­jego mag­a­zynu, a ten artykuł da Ci wgląd na to, w jaki sposób stworzyli coś tak efek­townego. To świetna lekcja na temat tego, jak poprawia się doskonałe.

  New York Times i spektakularne okładki gazet,
  które czytelnicy zostawiają sobie na pamiątkę.

   

  new-yok-times-1
  new-yok-times-2
  new-yok-times-3
  new-yok-times-4
  new-yok-times-5
  new-yok-times-6
  new-yok-times-7

  Gazeta The New York Times zaprezen­towała nowy styl pro­jek­towa­nia graficznego niedziel­nej wer­sji mag­a­zynu. Jest to pier­wsza od prawie dekady zmi­ana wyglądu i jedna z niewielu, które zostały zro­bione w ciągu przeszło stulet­niej his­torii mag­a­zynu. Pod kierown­ictwem dyrek­tora ds. pro­jek­towych – Arema Dup­lessisa, bardziej zwinna wer­sja cza­sopisma (zmniejs­zona o ok. 9%) została pow­i­tana z dużym uznaniem w społecznoś­ci­ach design­er­s­kich /projektanckich za swoje

  sub­telne prze­jś­cia typografii i palety kolorów, które tryskają nową energią, zarazem pozosta­jąc w kanonie NYT Mag­a­zine, który wszyscy znają i kochają (i maja na jego punkcje obsesję). Prawie sześć miesięcy później, po dość dużej ilości wydanych numerów SPD postanowił spo­jrzeć w przeszłość i poprosił Rema (Arem Dup­lessis), aby poroz­maw­iał z nimi o pro­ce­sie redesignu i o nowoczes­nym biz­ne­sie mag­a­zynowym w Timesie.

  Ograniczenie kosztów? Świetny powód do redesignu.

  Na pytanie, co skłoniło go do zmi­any pro­jektu gazety The New York Times, Rem odpowiada, że spowodowane to było tym, że w lutym 2009 roku okazało się, że wielkość mag­a­zynu musi być zre­dukowana o 9%. W dobie kryzysu ogranicze­nie kosztów było jed­nym z pri­o­ry­tetów. Rem razem ze swoim zespołem pod­szedł do tej decyzji z nastaw­ie­niem, że szk­lanka będzie w połowie pełna, a nie w połowie pusta i zobaczył to jako okazję do prze­myśle­nia struk­tury The New York Timesa. Pier­wszym krok­iem, od którego zaczęli, było znalezie­nie odpowied­nich czcionek. Ostate­cznie wybrali trzy.

  Lyon (zapro­jek­towana przez Kai Bernau i Chris­tiana Schwartza) jest bardzo czytelny i miły dla oka, ale też nieco bardziej skon­den­sowany niż poprzedni tekst główny, co pozwala na umieszcze­nie więk­szej ilości słów w linii.Nyte (zapro­jek­towana przez Dino Dos San­tos). Knock­out (pro­jekt Hoe­fler i Frere-Jones). Zobacz nowy projekt graficzny legendarnej gazety.

  Redesign zawartości The New York Times.

  Spis treści:

  Poprzedni spis treści był b. funkcjon­alny, ale stawał się on wyzwaniem z tygod­nia na tydzień. Nie zawsze posi­adano odpowied­nią fotografię lub artykuł, co zmuszało ich do poszuki­wa­nia odpowied­niego obrazka. Wraz z redesignem stwor­zono cztery opcje spisu treści w celu zwięk­szenia ich elastyczności.

  Pier­wsza strona sekcji

  W poprzed­nim pro­jek­cie pier­wsza strona sekcji zdomi­nowana była przez wielką datę. Dzięki jej usunię­ciu można było zwięk­szyć nazwę sekcji (“The Way We Live Now”), co wydaje się dodawać więcej istot­ności tem­atom, które poruszamy w tej sekcji. Innym ważnym zadaniem było pow­ięk­sze­nie fotografii, która jest opisy­wana na pier­wszej stronie. Również zin­te­growane z tem­atem mały wykres i rysunek na górze strony, dają dodatkowy efekt wizualny.

  Nagłówki
  i kolumny

  Od wrześ­nia 2005 roku NYT zleca opra­cow­anie nagłówków różnym artys­tom. Rem postanowił kon­tyn­uować ten pomysł. Kolumny Zostały wprowad­zone na pasku bocznym, z prawej strony. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie nagłówki przy­cią­gają czytel­ników, lub jakie nagłówki są skuteczne, odwiedź naszą stronę na temat copy­writingu.

  Ilus­tracje do „Diagnosis”

  Dan Win­ters, człowiek wielu tal­en­tów, pomógł NYT wykre­ować zupełnie nowy wygląd tych stron poprzez piękne ilus­tracje, które zmieni­ają się teraz z tygod­nia na tydzień i nie opier­ają się już, jak wcześniej, na stałych schematach.

  Strony o jedzeniu

  Zostały prawie nien­arus­zone. Popraw­iono jedynie układ treści. To prawdziwe arcydzieła.

  Poniżej kilka stron ze
  środka magazynu.

  Dobrze zro­biony numer o dietach i sze­roko poję­tym odży­wia­niu się. Min­i­mal­isty­czny i doskonale prze­jrzysty spis treści oraz świet­nie zilus­trowane nagłówki artykułów.
  Times - Najlepiej zaprojektowane pismo na świecie?

  Z pewnoś­cią jest wiele doskon­ałych tytułów, które mogły by się z nim mierzyć, jed­nak w ilości cytowanych mate­ri­ałów, The new York Times nie ma sobie równych.
  Arem Dup­lessis jest kierown­ikiem pro­jek­towym dla The New York Time Mag­a­zine Group. Jest również instruk­torem w The School of Visual Arts (SVA). Raz do roku uczy pro­jek­towa­nia na The Dan­ish Design School w Kopen­hadze. Miał również swoje wykłady na temat pro­jek­towa­nia w Waszyn­g­tonie, Skan­dy­nawii (Oslo i Kopen­haga), Louisville, KY i Nowym Jorku.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Kolekcjonowanie
  Ludzie lubią zbierać interesujące rzeczy, które uzupełniają, lub kompletują jakiś większy zestaw.
  Czy na twojej stronie istnieje możliwość zbierania czegoś?

  Kupony, plakietki, punkty, lub inne kawałki większej całości – możliwości są nieograniczone. Najlepiej, by przedmioty te wiązały się z reputacją i polepszały jakość Twojej usługi.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę