The New York Times. Jak ikona
Ameryki zmieniła projekt graficzny?

Zobacz zmiany, które wymuszają na redakcji bezkonkurencyjne redakcje internetowe.

Co znajdziesz w artykule

  Każdy kto planuje jakikol­wiek zmi­any w pro­jek­cie graficznym (redesign wyglądu, czcionki, układu itp.), musi to przeczy­tać. New York Times zro­bił niesamowite przepro­jek­towanie swo­jego mag­a­zynu, a ten artykuł da Ci wgląd na to, w jaki sposób stworzyli coś tak efek­townego. To świetna lekcja na temat tego, jak poprawia się doskonałe.

  New York Times i spektakularne okładki gazet,
  które czytelnicy zostawiają sobie na pamiątkę.

   

  new-yok-times-1
  new-yok-times-2
  new-yok-times-3
  new-yok-times-4
  new-yok-times-5
  new-yok-times-6
  new-yok-times-7

  Gazeta The New York Times zaprezen­towała nowy styl pro­jek­towa­nia graficznego niedziel­nej wer­sji mag­a­zynu. Jest to pier­wsza od prawie dekady zmi­ana wyglądu i jedna z niewielu, które zostały zro­bione w ciągu przeszło stulet­niej his­torii mag­a­zynu. Pod kierown­ictwem dyrek­tora ds. pro­jek­towych – Arema Dup­lessisa, bardziej zwinna wer­sja cza­sopisma (zmniejs­zona o ok. 9%) została pow­i­tana z dużym uznaniem w społecznoś­ci­ach design­er­s­kich /projektanckich za swoje

  sub­telne prze­jś­cia typografii i palety kolorów, które tryskają nową energią, zarazem pozosta­jąc w kanonie NYT Mag­a­zine, który wszyscy znają i kochają (i maja na jego punkcje obsesję). Prawie sześć miesięcy później, po dość dużej ilości wydanych numerów SPD postanowił spo­jrzeć w przeszłość i poprosił Rema (Arem Dup­lessis), aby poroz­maw­iał z nimi o pro­ce­sie redesignu i o nowoczes­nym biz­ne­sie mag­a­zynowym w Timesie.

  Ograniczenie kosztów? Świetny powód do redesignu.

  Na pytanie, co skłoniło go do zmi­any pro­jektu gazety The New York Times, Rem odpowiada, że spowodowane to było tym, że w lutym 2009 roku okazało się, że wielkość mag­a­zynu musi być zre­dukowana o 9%. W dobie kryzysu ogranicze­nie kosztów było jed­nym z pri­o­ry­tetów. Rem razem ze swoim zespołem pod­szedł do tej decyzji z nastaw­ie­niem, że szk­lanka będzie w połowie pełna, a nie w połowie pusta i zobaczył to jako okazję do prze­myśle­nia struk­tury The New York Timesa. Pier­wszym krok­iem, od którego zaczęli, było znalezie­nie odpowied­nich czcionek. Ostate­cznie wybrali trzy.

  Lyon (zapro­jek­towana przez Kai Bernau i Chris­tiana Schwartza) jest bardzo czytelny i miły dla oka, ale też nieco bardziej skon­den­sowany niż poprzedni tekst główny, co pozwala na umieszcze­nie więk­szej ilości słów w linii.Nyte (zapro­jek­towana przez Dino Dos San­tos). Knock­out (pro­jekt Hoe­fler i Frere-Jones). Zobacz nowy projekt graficzny legendarnej gazety.

  Redesign zawartości The New York Times.

  Spis treści:

  Poprzedni spis treści był b. funkcjon­alny, ale stawał się on wyzwaniem z tygod­nia na tydzień. Nie zawsze posi­adano odpowied­nią fotografię lub artykuł, co zmuszało ich do poszuki­wa­nia odpowied­niego obrazka. Wraz z redesignem stwor­zono cztery opcje spisu treści w celu zwięk­szenia ich elastyczności.

  Pier­wsza strona sekcji

  W poprzed­nim pro­jek­cie pier­wsza strona sekcji zdomi­nowana była przez wielką datę. Dzięki jej usunię­ciu można było zwięk­szyć nazwę sekcji (“The Way We Live Now”), co wydaje się dodawać więcej istot­ności tem­atom, które poruszamy w tej sekcji. Innym ważnym zadaniem było pow­ięk­sze­nie fotografii, która jest opisy­wana na pier­wszej stronie. Również zin­te­growane z tem­atem mały wykres i rysunek na górze strony, dają dodatkowy efekt wizualny.

  Nagłówki
  i kolumny

  Od wrześ­nia 2005 roku NYT zleca opra­cow­anie nagłówków różnym artys­tom. Rem postanowił kon­tyn­uować ten pomysł. Kolumny Zostały wprowad­zone na pasku bocznym, z prawej strony. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie nagłówki przy­cią­gają czytel­ników, lub jakie nagłówki są skuteczne, odwiedź naszą stronę na temat copy­writingu.

  Ilus­tracje do „Diagnosis”

  Dan Win­ters, człowiek wielu tal­en­tów, pomógł NYT wykre­ować zupełnie nowy wygląd tych stron poprzez piękne ilus­tracje, które zmieni­ają się teraz z tygod­nia na tydzień i nie opier­ają się już, jak wcześniej, na stałych schematach.

  Strony o jedzeniu

  Zostały prawie nien­arus­zone. Popraw­iono jedynie układ treści. To prawdziwe arcydzieła.

  Poniżej kilka stron ze
  środka magazynu.

  Dobrze zro­biony numer o dietach i sze­roko poję­tym odży­wia­niu się. Min­i­mal­isty­czny i doskonale prze­jrzysty spis treści oraz świet­nie zilus­trowane nagłówki artykułów.
  Times - Najlepiej zaprojektowane pismo na świecie?

  Z pewnoś­cią jest wiele doskon­ałych tytułów, które mogły by się z nim mierzyć, jed­nak w ilości cytowanych mate­ri­ałów, The new York Times nie ma sobie równych.
  Arem Dup­lessis jest kierown­ikiem pro­jek­towym dla The New York Time Mag­a­zine Group. Jest również instruk­torem w The School of Visual Arts (SVA). Raz do roku uczy pro­jek­towa­nia na The Dan­ish Design School w Kopen­hadze. Miał również swoje wykłady na temat pro­jek­towa­nia w Waszyn­g­tonie, Skan­dy­nawii (Oslo i Kopen­haga), Louisville, KY i Nowym Jorku.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Prowokowanie działań
  W codziennych ścieżkach, potrzebujemy małych przypomnień, które zmotywują nas do działania.
  Efektywne, zachęcające kuksańce powinny zaczepiać ludzi tam, gdzie się znajdują.

  Na stronie może to być wyróżniony guzik, przypomnienie mailem a nawet zwykły Tweet. Można także wykorzystać czynniki wywołujące w trybie offline. Pomyśl o takich rodzajach przypomnień, które można ustawić samemu (SMS, komunikatory) Również wydruk, czy naklejka będą służyć doksonale jako przypomnienie, by coś zrobić.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę