Apetyczne opakowania spożywcze.
Tak dobre, że chciałoby się je zjeść.

Poznaj również inspirującą historię legendarnej butelki Coca Coli.

Co znajdziesz w artykule

  To najtrud­niejszy egza­min dla pro­jek­tów opakowań i wielkie wyzwanie dla każdego liczącego się pro­du­centa. Prezen­tu­jemy kilka różnych strate­gii dzi­ała­nia w obszarze pro­jek­towa­nia opakowań i pod­da­jemy je Two­jej oce­nie. Sprawdź, czy najlep­sze przykłady opakowań spoży­w­czych, zadzi­ałają równie skutecznie na Ciebie. Głodny? — Na co czekasz…

  Opakowania spożywcze, które dystansują konkurencję.

  Codzi­en­nie oglą­damy i oce­ni­amy tysiące opakowań. Cza­sami już po paru sekun­dach kupu­jemy niek­tóre z nich. Inne pozostaw­iamy w cie­niu skle­powych półek, na ogół ich nawet nie zauważa­jąc. Jak sprawić, by Twoje pro­dukty znalazły się w tej pier­wszej grupie? Poznaj inspirujące wzory i przykłady opakowań spożywczych.

  Tak wygląda efekt pro­jektowania opakowa­ń karmy
  dla zwierząt, które większy apetyt budzą u ludzi.

  Mer­rick” — świetny przykład na to, jak powinno się sprzedawać pokarm dla ukochanych pupili. W końcu to człowiek, nie pies wrzuca pro­dukt do koszyka. Ta stara prawda zain­spirowała twór­ców nowej kon­cepcji opakowań pokarmu dla psów. To świetny przykład opakowań spoży­w­czych, które budują i wyko­rzys­tują emocje. Poszczególne rodzaje posiłków – wyróż­ni­a­jące się z otoczenia i skutecznie odróżnione od siebie nawza­jem – grupowane są w paki­ety przez­nac­zone do różnych zas­tosowań, np. zestaw piknikowy na powyższej ilus­tracji. Kto by nie chciał, by Fafik bawił się na pikniku jeszcze lep­iej? Tak właśnie powinno się to robić!

  Śliczne pro­jekty opakowań jedzenia, dla dzieci
  które przekon­ają do spróbowa­nia niejednanego niejadka.

  Odpowied­nio zapro­jek­towane opakowa­nia posiłków dla dzieci mogą wygrać z każdym fast-foodem. Zestawy „niewiel­kich posiłków” (bo tak można być tłu­maczyć nazwę pro­duktu) są świet­nie przy­go­towane do walki o uwagę dziecka i rodz­ica. Niety­powa grafika zwraca uwagę na półkach a zawartość opakowa­nia jest opra­cow­a­nia z uwzględ­nie­niem zdrowia i gustów maluchów. To świetny przykład opakowań potraw dla dzieci, które przekonują zarówno je, jak i ich rodziców.

  Skuteczne i świeże pro­jekty opakowań dla lodów.
  Z cenowej półki pre­mium, na półkę w Two­jej lodówce.

  Aby zażą­dać ceny, o jakiej nikt nawet nie myślał, trzeba zaofer­ować coś wyjątkowego.
  Häagen-Dazs prezen­tuje przykłady doskon­ałych opakowań słody­czy. Jeśli przyjrzysz się dokład­nie tym pięknym styl­iza­cjom przekonasz się, że ociężałość klasyki została tu pomysłowo przeła­mana — poważne posta­cie z ilus­tracji mają nosy ubrud­zone lodami. W ten sposób najwyższy poziom jakości spotkał się najwyższym poziomem humoru.

  Świetne opakowa­nia soków i napo­jów — bez lania wody!

  „Ta woda pochodzi z chmur” — ta nazwa wody min­er­al­nej nas zach­wyciła!
  Oto przykłady, jak uroczo i apety­cznie mogą wyglą­dać opakowa­nia butelek.


  Tak zwycięża się w walce o uwagę klienta — jeden cios samu­ra­jskim mieczem odd­zielił wódkę Samu­rai od mniej efek­townej masy konkuren­tów. Inną strate­gię przyjęły butelki Clearly Cana­dian: żywymi kolorami zdoby­wa­jący nagrody na konkur­sach (i zyski dla marki).

  Opakowa­nia znanych marek, są znane nie bez powodu.

  Heinz w przykładzie zwycza­jnego pro­duktu w apety­cznym opakowa­niu.
  W poszuki­wa­niu smaku znana marka z Pitts­burgha odwiedz­iła targ warzy­wny.

  Klasy­czne w takim przy­padku zdję­cia szczęśli­wej rodziny lub krzy­czą­cych pro­mocji ustąpiły temu, co w tym przy­padku najważniejsze — świeżym i soczystym owocom i warzy­wom składa­ją­cym się na powrót do, nomen omen, korzeni.

  Słusznie zach­wyca­jąc się tymi ory­gi­nal­nymi opakowa­ni­ami warto wspom­nieć o pewnym dro­bi­azgu. Pro­jekty oprotestowali aut­en­ty­czni hand­larze z londyńs­kich targów, wskazu­jąc, że masowo pro­dukowanej żywności nie można porówny­wać z ich ofertą (a taką sug­estię zaw­ier­ają tek­sty Heinza). W biz­ne­sie warto więc być pięknym — ale nie tylko!

  Dobrzy marketerzy wiedzą, że największe batalie rozgrywają
  się między opakowaniami w wielkich marketach.

  Wielkie sieci hand­lowe są jak gdyby stwor­zone do tego, by udowod­nić w dzi­ała­niu wszys­tkie prawa mar­ketingu: z „wyróżnij się lub zgiń” na czele. Tesco, tak jak więk­szość super­mar­ketów, opra­cow­ała własną linię opakowań (i cały wiz­erunek, oczy­wiś­cie) dla pro­duk­tów ofer­owanych w wyjątkowo atrak­cyjnej cenie. Ekono­mia zakupu nie jest w żad­nym razie oku­pi­ona jakością, jak przystało na dobre opakowania spożywcze.

  Zobacz, opakowa­nia firmy Tesco
  przygotowywane są do zwycięstwa.

  Szuka­jąc log­icznego i ergonom­icznego rozwiąza­nia, sieć opra­cow­ała min­i­mal­isty­czny i ele­gancki styl, który wyróż­nia się charak­terem i ele­gancją, niekiedy braku­jącej droższym i bardziej zdob­nym rywalom. Na zatłoc­zonej półce takie opakowanie dzi­ała jak okno w murze — brak inten­sy­wnych kolorów i wiz­ual­nej agresji pozwala, paradok­sal­nie, odróżnić przy­jazną kieszeni markę już z odległości wielu skle­powych ale­jek. I o to chodzi…

  Zwycięstwo w walce o uwagę klienta choć trudne,
  jest możliwe także i dziś, przy przepełnionych półkach.

  Oto przykłady bardzo skutecznych opakowań. Dlaczego okazały się lep­sze niż inne? Ekskluzy­wne opakowa­nia pro­duk­tów zawsze dostają od nas nieco więcej uwagi. Niezwykłe ceny i prestiż przy­cią­gają wzrok, ale gwaran­tów sukcesu należy szukać gdzie indziej. Warto pod­kreślić, że mar­kety jak nic innego mogą bezpośred­nio testować wpływ opakowań na sprzedaż produktów.

  Nie warto ich doświad­czenia lekce­ważyć. Warto za to zwró­cić uwagę na wiado­mości tek­stowe. Tak jak wyjątkowe opakowa­nia reklam­owe, powinny być one potraktowane poważnie. Powinny się tam znaleźć takie infor­ma­cje, które sprawią, że odbiorca będzie chciał więcej. Zostaw kilka rzeczy bez odpowiedzi.

  A jak sprawa wygląda na Wyspach? Delikatesy Waitrose.

  Ang­iel­ska sieć delikatesów Wait­rose to raj dla znawcy mar­ketingu i opakowań. Wyróż­nia się dbałoś­cią o design pro­duk­tów, które sprzedają – jak wiele innych mar­ketów – również pod własną marką. Wszys­tkie poniższe opakowa­nia zostały przy­go­towane właśnie dla niej.

  Zapom­nieć należy o „eko­nom­icznych” pod­markach super­mar­ketów znanych w Polsce. Pro­dukty Wait­rose wyróż­ni­ają się wysoką jakoś­cią, a nie niską ceną. Reprezen­tują poziom, z którego dumny mógłby być każdy pro­du­cent na świecie.

  Oferta jest sze­roka, a każda linia pro­duk­tów posi­ada unikalny styl. Pomimo widocznej spójności myśle­nia – oszczęd­ność form, sug­esty­wne uży­cie ilus­tracji i kadrów – nie ma tu żad­nej monot­o­nii. Żaden wzór nie kopi­uje innej serii, dzięki czemu wszys­tkie są z daleka rozpoz­nawalne. Trudno to zag­waran­tować, gdy spójność rozu­mie się przez stosowanie wszędzie tej samej szaty graficznej (co jest powszech­nym manewrem „tanich” marek).

  Każde opakowanie jest apety­czne na swój osobny sposób. Dla doświad­c­zonych pro­jek­tan­tów to nat­u­ralne, że np. świeże zioła powinno prezen­tować się inaczej niż przetwory lub słody­cze. Inten­sy­wna zieleń i wyjątkowe tek­sty już od pier­wszego kon­taktu opowiadają his­torię godną uwagi (i zakupu). Półkę obok główną rolę grają soczyste, wyjątkowo skadrowane fotografie owoców. Trudno było by znaleźć lep­sze wzory doskon­ałych opakowań nawet w najbardziej ekskluzy­wnych delikate­sach.

  Za ten imponu­jący dorobek odpowiedzialna w więk­szości jest jedna grupa pro­jek­tan­tów. Ang­iel­skie stu­dio Turner Duck­worth od wielu lat pro­ponuje swemu klien­towi kole­jne odsłony wyjątkowo świeżego i skutecznego pode­jś­cia do pro­jek­towa­nia opakowań. W ostat­nim cza­sie wsław­ili się redesignem jed­nego z pio­nierów e-handlu Ama­zon, a nawet szatą graficzną ostat­niego albumu rock­owego klasyka — Met­al­liki.

  Współpraca sieci Wait­rose ze spec­jal­is­tami z Turner Duck­worth pokazuje, jak wiele może zyskać marka pre­mium, gdy potrafi dobrać part­nerów odpowied­nich do obszarów rynku, na którym chce błyszczeć. Dzięki ambit­nej poli­tyce jakości pro­dukty ang­iel­skiego mar­ketu są bardzo wiele warte. Gdy jest to dobrze widoczne, klienci płacą za tę wartość chęt­niej. Tak właśnie dzi­ałają doskon­ałe opakowania.

  Poznajesz? Tak, to najbardziej znane opakowanie świata.

  Butelka, która miała wygrać branżowy konkurs, wygrała cały świat.
  Rozpoz­nawalne w ciem­noś­ci­ach ale także po zapachu i po stłucze­niu!
  W 1915 roku prawnik, 30-letniej już wów­czas, Coca-Coli namówił kierown­ictwo do zawal­czenia o tytuł najbardziej charak­terysty­cznej butelki Stanów. Do jej rozpoz­na­nia powinien wystar­czyć sam dotyk a jej ksz­tałt powinien pozostać czytelny nawet, gdy zostanie rozbita. Trudne? Nie dla Harolda Hirscha, bo to o nim mowa. Unikalny ksz­tałt nowej butelki zain­spirowany został przez strąki kakaowca; był on dużo szer­szy niż pro­dukt, który znamy (zwęże­nie wynikło z wymogów produkcji).

  Cola wygrała ten konkurs, ale był to dopiero początek niewiary­god­nego sukcesu. Nowe opakowanie zamieniło już i tak pop­u­larny napój w pro­dukt, którego powszech­ność i miarę sukcesu trudno z czymkol­wiek porów­nać. Dziś, Coca-Colę można spotkać w każdym zamieszkanym zakątku Ziemi, a charak­terysty­czny obły ksz­tałt stał się jed­nym z najskuteczniejszych ambasadorów marki. Co nadaje sprawie właś­ciwy kon­tekst — marki wartej prawie siedemdziesiąt mil­iardów dolarów.

  • Warto pamię­tać o tej his­torii, oce­ni­a­jąc dowolne opakowanie spoży­w­cze. Sukces, jaki stał się udzi­ałem „the Con­tour Bot­tle”, nie był prze­cież pier­wszym ani ostat­nim, jaki może stać się udzi­ałem każdej firmy i na każdym rynku.

  Jeśli jeszcze chci­ałbyś aby Twoim nowym opakowaniem zajęli się pro­fesjon­al­iści,
  daj nam o tym znać tutaj — Bez zobow­iązań. Lub odwiedź nasze stu­dio graficzne.

  Na górę
  Projektujemy
  opakowania które same wpadają do koszyka
  Kliknij i zobacz jak
  Logika afektu
  Nasze aktualne emocje mają wpływ na naszą ocenę sytuacji i podejmowane przez nas decyzje.
  Nawet w najbardziej racjonalnych momentach emocje wciąż rządzą naszym zachowaniem. Jak więc stymulować określone emocje?

  Naprawdę wspaniałe pierwsze wrażenie może zrekompensować późniejsze błędy. A gdy jesteśmy bardziej zrelaksowani łatwiej jest znaleźć rozwiązania i obejścia problemów. Wykorzystaj estetykę i język, by wywołać efekt humorystyczny, wzbudzić strach lub przyjemność.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę