Apetyczne opakowania spożywcze.
Tak dobre, że chciałoby się je zjeść.

Poznaj również inspirującą historię legendarnej butelki Coca Coli.

Co znajdziesz w artykule

  To najtrud­niejszy egza­min dla pro­jek­tów opakowań i wielkie wyzwanie dla każdego liczącego się pro­du­centa. Prezen­tu­jemy kilka różnych strate­gii dzi­ała­nia w obszarze pro­jek­towa­nia opakowań i pod­da­jemy je Two­jej oce­nie. Sprawdź, czy najlep­sze przykłady opakowań spoży­w­czych, zadzi­ałają równie skutecznie na Ciebie. Głodny? — Na co czekasz…

  Opakowania spożywcze, które dystansują konkurencję.

  Codzi­en­nie oglą­damy i oce­ni­amy tysiące opakowań. Cza­sami już po paru sekun­dach kupu­jemy niek­tóre z nich. Inne pozostaw­iamy w cie­niu skle­powych półek, na ogół ich nawet nie zauważa­jąc. Jak sprawić, by Twoje pro­dukty znalazły się w tej pier­wszej grupie? Poznaj inspirujące wzory i przykłady opakowań spożywczych.

  Tak wygląda efekt pro­jektowania opakowa­ń karmy
  dla zwierząt, które większy apetyt budzą u ludzi.

  Mer­rick” — świetny przykład na to, jak powinno się sprzedawać pokarm dla ukochanych pupili. W końcu to człowiek, nie pies wrzuca pro­dukt do koszyka. Ta stara prawda zain­spirowała twór­ców nowej kon­cepcji opakowań pokarmu dla psów. To świetny przykład opakowań spoży­w­czych, które budują i wyko­rzys­tują emocje. Poszczególne rodzaje posiłków – wyróż­ni­a­jące się z otoczenia i skutecznie odróżnione od siebie nawza­jem – grupowane są w paki­ety przez­nac­zone do różnych zas­tosowań, np. zestaw piknikowy na powyższej ilus­tracji. Kto by nie chciał, by Fafik bawił się na pikniku jeszcze lep­iej? Tak właśnie powinno się to robić!

  Śliczne pro­jekty opakowań jedzenia, dla dzieci
  które przekon­ają do spróbowa­nia niejednanego niejadka.

  Odpowied­nio zapro­jek­towane opakowa­nia posiłków dla dzieci mogą wygrać z każdym fast-foodem. Zestawy „niewiel­kich posiłków” (bo tak można być tłu­maczyć nazwę pro­duktu) są świet­nie przy­go­towane do walki o uwagę dziecka i rodz­ica. Niety­powa grafika zwraca uwagę na półkach a zawartość opakowa­nia jest opra­cow­a­nia z uwzględ­nie­niem zdrowia i gustów maluchów. To świetny przykład opakowań potraw dla dzieci, które przekonują zarówno je, jak i ich rodziców.

  Skuteczne i świeże pro­jekty opakowań dla lodów.
  Z cenowej półki pre­mium, na półkę w Two­jej lodówce.

  Aby zażą­dać ceny, o jakiej nikt nawet nie myślał, trzeba zaofer­ować coś wyjątkowego.
  Häagen-Dazs prezen­tuje przykłady doskon­ałych opakowań słody­czy. Jeśli przyjrzysz się dokład­nie tym pięknym styl­iza­cjom przekonasz się, że ociężałość klasyki została tu pomysłowo przeła­mana — poważne posta­cie z ilus­tracji mają nosy ubrud­zone lodami. W ten sposób najwyższy poziom jakości spotkał się najwyższym poziomem humoru.

  Świetne opakowa­nia soków i napo­jów — bez lania wody!

  „Ta woda pochodzi z chmur” — ta nazwa wody min­er­al­nej nas zach­wyciła!
  Oto przykłady, jak uroczo i apety­cznie mogą wyglą­dać opakowa­nia butelek.


  Tak zwycięża się w walce o uwagę klienta — jeden cios samu­ra­jskim mieczem odd­zielił wódkę Samu­rai od mniej efek­townej masy konkuren­tów. Inną strate­gię przyjęły butelki Clearly Cana­dian: żywymi kolorami zdoby­wa­jący nagrody na konkur­sach (i zyski dla marki).

  Opakowa­nia znanych marek, są znane nie bez powodu.

  Heinz w przykładzie zwycza­jnego pro­duktu w apety­cznym opakowa­niu.
  W poszuki­wa­niu smaku znana marka z Pitts­burgha odwiedz­iła targ warzy­wny.

  Klasy­czne w takim przy­padku zdję­cia szczęśli­wej rodziny lub krzy­czą­cych pro­mocji ustąpiły temu, co w tym przy­padku najważniejsze — świeżym i soczystym owocom i warzy­wom składa­ją­cym się na powrót do, nomen omen, korzeni.

  Słusznie zach­wyca­jąc się tymi ory­gi­nal­nymi opakowa­ni­ami warto wspom­nieć o pewnym dro­bi­azgu. Pro­jekty oprotestowali aut­en­ty­czni hand­larze z londyńs­kich targów, wskazu­jąc, że masowo pro­dukowanej żywności nie można porówny­wać z ich ofertą (a taką sug­estię zaw­ier­ają tek­sty Heinza). W biz­ne­sie warto więc być pięknym — ale nie tylko!

  Dobrzy marketerzy wiedzą, że największe batalie rozgrywają
  się między opakowaniami w wielkich marketach.

  Wielkie sieci hand­lowe są jak gdyby stwor­zone do tego, by udowod­nić w dzi­ała­niu wszys­tkie prawa mar­ketingu: z „wyróżnij się lub zgiń” na czele. Tesco, tak jak więk­szość super­mar­ketów, opra­cow­ała własną linię opakowań (i cały wiz­erunek, oczy­wiś­cie) dla pro­duk­tów ofer­owanych w wyjątkowo atrak­cyjnej cenie. Ekono­mia zakupu nie jest w żad­nym razie oku­pi­ona jakością, jak przystało na dobre opakowania spożywcze.

  Zobacz, opakowa­nia firmy Tesco
  przygotowywane są do zwycięstwa.

  Szuka­jąc log­icznego i ergonom­icznego rozwiąza­nia, sieć opra­cow­ała min­i­mal­isty­czny i ele­gancki styl, który wyróż­nia się charak­terem i ele­gancją, niekiedy braku­jącej droższym i bardziej zdob­nym rywalom. Na zatłoc­zonej półce takie opakowanie dzi­ała jak okno w murze — brak inten­sy­wnych kolorów i wiz­ual­nej agresji pozwala, paradok­sal­nie, odróżnić przy­jazną kieszeni markę już z odległości wielu skle­powych ale­jek. I o to chodzi…

  Zwycięstwo w walce o uwagę klienta choć trudne,
  jest możliwe także i dziś, przy przepełnionych półkach.

  Oto przykłady bardzo skutecznych opakowań. Dlaczego okazały się lep­sze niż inne? Ekskluzy­wne opakowa­nia pro­duk­tów zawsze dostają od nas nieco więcej uwagi. Niezwykłe ceny i prestiż przy­cią­gają wzrok, ale gwaran­tów sukcesu należy szukać gdzie indziej. Warto pod­kreślić, że mar­kety jak nic innego mogą bezpośred­nio testować wpływ opakowań na sprzedaż produktów.

  Nie warto ich doświad­czenia lekce­ważyć. Warto za to zwró­cić uwagę na wiado­mości tek­stowe. Tak jak wyjątkowe opakowa­nia reklam­owe, powinny być one potraktowane poważnie. Powinny się tam znaleźć takie infor­ma­cje, które sprawią, że odbiorca będzie chciał więcej. Zostaw kilka rzeczy bez odpowiedzi.

  A jak sprawa wygląda na Wyspach? Delikatesy Waitrose.

  Ang­iel­ska sieć delikatesów Wait­rose to raj dla znawcy mar­ketingu i opakowań. Wyróż­nia się dbałoś­cią o design pro­duk­tów, które sprzedają – jak wiele innych mar­ketów – również pod własną marką. Wszys­tkie poniższe opakowa­nia zostały przy­go­towane właśnie dla niej.

  Zapom­nieć należy o „eko­nom­icznych” pod­markach super­mar­ketów znanych w Polsce. Pro­dukty Wait­rose wyróż­ni­ają się wysoką jakoś­cią, a nie niską ceną. Reprezen­tują poziom, z którego dumny mógłby być każdy pro­du­cent na świecie.

  Oferta jest sze­roka, a każda linia pro­duk­tów posi­ada unikalny styl. Pomimo widocznej spójności myśle­nia – oszczęd­ność form, sug­esty­wne uży­cie ilus­tracji i kadrów – nie ma tu żad­nej monot­o­nii. Żaden wzór nie kopi­uje innej serii, dzięki czemu wszys­tkie są z daleka rozpoz­nawalne. Trudno to zag­waran­tować, gdy spójność rozu­mie się przez stosowanie wszędzie tej samej szaty graficznej (co jest powszech­nym manewrem „tanich” marek).

  Każde opakowanie jest apety­czne na swój osobny sposób. Dla doświad­c­zonych pro­jek­tan­tów to nat­u­ralne, że np. świeże zioła powinno prezen­tować się inaczej niż przetwory lub słody­cze. Inten­sy­wna zieleń i wyjątkowe tek­sty już od pier­wszego kon­taktu opowiadają his­torię godną uwagi (i zakupu). Półkę obok główną rolę grają soczyste, wyjątkowo skadrowane fotografie owoców. Trudno było by znaleźć lep­sze wzory doskon­ałych opakowań nawet w najbardziej ekskluzy­wnych delikate­sach.

  Za ten imponu­jący dorobek odpowiedzialna w więk­szości jest jedna grupa pro­jek­tan­tów. Ang­iel­skie stu­dio Turner Duck­worth od wielu lat pro­ponuje swemu klien­towi kole­jne odsłony wyjątkowo świeżego i skutecznego pode­jś­cia do pro­jek­towa­nia opakowań. W ostat­nim cza­sie wsław­ili się redesignem jed­nego z pio­nierów e-handlu Ama­zon, a nawet szatą graficzną ostat­niego albumu rock­owego klasyka — Met­al­liki.

  Współpraca sieci Wait­rose ze spec­jal­is­tami z Turner Duck­worth pokazuje, jak wiele może zyskać marka pre­mium, gdy potrafi dobrać part­nerów odpowied­nich do obszarów rynku, na którym chce błyszczeć. Dzięki ambit­nej poli­tyce jakości pro­dukty ang­iel­skiego mar­ketu są bardzo wiele warte. Gdy jest to dobrze widoczne, klienci płacą za tę wartość chęt­niej. Tak właśnie dzi­ałają doskon­ałe opakowania.

  Poznajesz? Tak, to najbardziej znane opakowanie świata.

  Butelka, która miała wygrać branżowy konkurs, wygrała cały świat.
  Rozpoz­nawalne w ciem­noś­ci­ach ale także po zapachu i po stłucze­niu!
  W 1915 roku prawnik, 30-letniej już wów­czas, Coca-Coli namówił kierown­ictwo do zawal­czenia o tytuł najbardziej charak­terysty­cznej butelki Stanów. Do jej rozpoz­na­nia powinien wystar­czyć sam dotyk a jej ksz­tałt powinien pozostać czytelny nawet, gdy zostanie rozbita. Trudne? Nie dla Harolda Hirscha, bo to o nim mowa. Unikalny ksz­tałt nowej butelki zain­spirowany został przez strąki kakaowca; był on dużo szer­szy niż pro­dukt, który znamy (zwęże­nie wynikło z wymogów produkcji).

  Cola wygrała ten konkurs, ale był to dopiero początek niewiary­god­nego sukcesu. Nowe opakowanie zamieniło już i tak pop­u­larny napój w pro­dukt, którego powszech­ność i miarę sukcesu trudno z czymkol­wiek porów­nać. Dziś, Coca-Colę można spotkać w każdym zamieszkanym zakątku Ziemi, a charak­terysty­czny obły ksz­tałt stał się jed­nym z najskuteczniejszych ambasadorów marki. Co nadaje sprawie właś­ciwy kon­tekst — marki wartej prawie siedemdziesiąt mil­iardów dolarów.

  • Warto pamię­tać o tej his­torii, oce­ni­a­jąc dowolne opakowanie spoży­w­cze. Sukces, jaki stał się udzi­ałem „the Con­tour Bot­tle”, nie był prze­cież pier­wszym ani ostat­nim, jaki może stać się udzi­ałem każdej firmy i na każdym rynku.

  Jeśli jeszcze chci­ałbyś aby Twoim nowym opakowaniem zajęli się pro­fesjon­al­iści,
  daj nam o tym znać tutaj — Bez zobow­iązań. Lub odwiedź nasze stu­dio graficzne.

  Na górę
  Projektujemy
  opakowania które same wpadają do koszyka
  Kliknij i zobacz jak
  Ograniczony dostęp
  W naturalny sposób pożądamy rzeczy, które są postrzegane jako ekskluzywne lub należące do wybranych.
  W grach, by kreować wyłączność i nagradzać biegłość wykorzystuje się poziomy.

  Niektóre strony, czy obszary na stronie mogą być dostępne tylko dla jej członków (lub tych którzy „zapracowali” na dostęp). „Dostęp” może się również odnosić do uzyskania możliwości korzystania z opcji lub narzędzi, które nie są dostępne domyślnie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę