Krótka historia firmy Microsoft.
W odbiciu opakowań Windows i Office.

Mylisz się, jeżeli uważasz, że Microsoft zawsze prezentował się tak dobrze jak dziś.

Co znajdziesz w artykule

  Pro­jek­towanie opakowa­nia dla opro­gramowa­nia, rzadko kiedy prz­er­adza się we wzór godny naślad­owa­nia. Najwięk­sze dziecko Microsoftu — Win­dows, trady­cyjnie już miał tak kiep­skie oprawy, że powstały nawet żarty na ten temat. Jed­nak w miarę jak świat pro­gramów kom­put­erowych dojrze­wał, w Microsof­cie zaczęły pojaw­iać się przykłady naprawdę świet­nych pudełek. Podob­nie było również z Office’em. Poz­na­j­cie his­to­ryczną, już opowieść o brzy­d­kim jakim jest jedna znajwięk­szych firm świata.

  Uwielbiane przez wszystkich historie od zera do bohatera.

  W jaki sposób opakowa­nia firmy Win­dows przeszły przemi­anę, od zera do bohat­era? Prezen­tację pier­wszej wer­sji Win­dowsa firmy Microsoft przeprowad­zono w listopadzie 1985. Była to graficzna nakładka na MS-DOS, która pow­stała jako odpowiedź na ros­nącą pop­u­larność graficznych inter­fe­jsów użytkown­ika, takich jakie prezen­towały np. kom­put­ery Mac­in­tosh.

  Nakładka, a później sys­tem oper­a­cyjny Win­dows po pewnym cza­sie zdomi­nowała świa­towy rynek kom­put­erów oso­bistych. Zebral­iśmy wszys­tkie zdję­cia przed­staw­ia­jące opakowa­nia dla każdej wer­sji Win­dowsa, począwszy od 1.01985 roku do Win­dowsa 7. Jak wygląda marketing Microsoft? Zobacz­cie to sami.

  Czy wiesz, że…
  W 2010 roku
  Win­dows obchodził
  swoje ćwierćwiecze? Tak, tak. Ten staruszek,
  jest jeszcze przed
  trzy­dzi­estką.

  25 lat historii Microsoft, opowiadanej przez opakowania.

  Win­dows 1.0 i pier­wsze logo programu komputerowego. Pro­jekt pudelka Win­dows 1.0 nastaw­iony był głównie na środowiska biz­ne­sowe i zaw­ierał stare logo Microsoftu z grana­towym tłem.

  Win­dows 2
  (wer­sja 286386)
  - zmienione logo. 
  Dwie nowe wersje dla dwóch wariantów komputerów osobistych również nie były zbyt ciekawe. Ale wprowadzono typowe dla stylu lat 80 logo w formie okna i zdjęcia nowego kolorowego pulpitu systemowego.

  Win­dows 3.0
  – przy­ciem­niona
  kolorystyka.
  Wciąż na dyskietkach 5.25” cala. Win­dows 3.0 jest nazy­wany teraz “środowiskiem graficznym” — wciąż uruchami­anym jako nakładka na MS DOS. Czy aby jed­nak wygląd tego Win­dowsa nie jest zbyt ciemny?

  Win­dows 3.1 – czyste linie i nowe logo (okno w formie flagi)Ach, o wiele lep­iej. Prz­er­aża­jąco najlep­sze opakowanie na przełomie dwudzi­estu lat. 3.1 zade­bi­u­tował w 1992 roku i wraz z Group­works był ogrom­nym sukce­sem. Czyst­sze pole pro­jektu (choć to dzi­wne, ponieważ zas­tosowano czcionkę pajęczą)i zupełnie nowe logo w formie flagi.

  Win­dows 95 – więcej mocy i zabawyZarówno z pod­wyższe­niem poprzeczki w kwestii sys­temów oper­a­cyjnych Microsoft wszys­t­kich nas zaskoczył samym opakowaniem. Praw­dopodob­nie narzekanie na to, że Microsoft umieszcza zbyt dużo infor­ma­cji na swoich opakowa­ni­ach zaczęło się od tego sys­temu. Win­dows 95 w dal­szym ciągu był dys­try­buowany na dyskietkach.

  Win­dows NT — wer­sja biz­ne­sowaZori­en­towany biz­ne­sowo NT był pier­wszą w pełni 32-bitową wer­sją Win­dowsa i zbu­dował fun­da­menty pod Win­dowsy, które uży­wamy dzisiaj. Wszys­tkie “domowe” wer­sje po Win­dows Me (zaczy­na­jąc od Win­dowsa XP) bazowały na bardziej sta­bil­nym i bez­piecznym kodzie sys­temu NT.

  Win­dows 98 -
  lep­iej dzi­ała,
  lep­iej gra
  Ulep­szona wer­sja pudełka z sys­temu 95, ale łagod­niejsza dla oka. Niestety jed­nak kon­tyn­uowała trend umieszcza­nia zbyt wielu infor­ma­cji na pudełku. Pudełko było tak podobne do wer­sji Win­dows 95, że Microsoft musiał na niej dodać nakle­jkę “NOWA WERSJA!”.

  Win­dows 2000 -
  najnud­niejsze
  pudełko sys­temu
  Win­dows
  Powrotem opakowa­nia do koloru białego Microsoft chciał wró­cić do pod­staw. Szkoda, bo sys­tem Win­dows 2000 był naprawdę dobry.

  Win­dows Me -
  straszne opakowanie, straszny sys­tem
  Win­dows Me był ulep­szoną wer­sją Win­dows 98 z paroma dodatkami z Win­dowsa 2000 i zori­en­towanym bardziej na mul­ti­me­dia. Wyszła z tego niezła szmira, a pudełko było po prostu straszne.

  Win­dows XP -
  zielony i niebieski
  Niekrzyk­liwe opakowanie Win­dowsa XP było ogrom­nym skok­iem jakoś­ciowym w moich oczach. Miało ono prze­myślany pro­jekt i dawało jasno do zrozu­mienia z jaka wer­sją sys­temu mamy do czynienia (Home lub Pro­fes­sional), nie to co Win­dows Vista.

  Win­dows Vista — plas­tik fan­tastikNick White na blogu Win­dowsa ogłosił nowe opakowa­nia dla Visty i Office 2007. “Opakowa­nia zostały popraw­ione i mamy nadzieję, że zapowiadają wspani­ałe przeży­cia czeka­jące na Was, w momen­cie gdy je otworzy­cie”. Jak ma się do tego ochrona środowiska? Dlaczego Microsoft skierował się ku plas­tikowemu projektowi?

  Win­dows 7 -
  sprzedaje się sam
  Plastikowe opakowanie chroniące płytę z Windows 7 jest lżejsze i poddające sie recyklingowi. Opakowanie jest 37% lżejsze od swojego poprzednika i jego wynik ekonometrii jest mniejszy o 50% od poprzednika". Nie jest źle, ale byłoby o wiele lepiej, gdyby nie było w ogóle plastiku w tym opakowaniu.

  Design Microsoft Office, czyli ćwierćwiecze
  jednego z najpopularniejszych programów użytkowych.

  1983 — pier­wsza
  wer­sja Ms Word
  Wrze­sień. Pier­wsza wer­sja Microsoft Word 1.0 dla MS-DOS zostaje wydana. Jest to pier­wszy edy­tor tek­stu, wyko­rzys­tu­jący w znacznym stop­niu mysz kom­put­erową. W 1985 — pow­staje też nowy Word dla Mac­in­tosha i MS-DOS

  1986 — Ms Works
  dla Mac­in­tosha
  Wrze­sień. Microsoft wypuszcza Microsoft Works na Mac­in­toshy, w całkowicie nowych pro­jek­tach opakowań. Zestaw który zaw­iera: edy­tor tek­stowy, arkusz kalku­la­cyjny, bazę danych, komu­nikację oraz możli­wość rysowa­nia w jed­nym pro­gramie

  Październik. Microsoft Word 3.0 na Mac­in­toshy (nie było wer­sji 2.0) i Word 3.0 dla DOS wydane.

  1989
  Office na pły­cie
  Opakowanie zaw­iera Word 4.0, Excel2.2 i Pow­er­Point 2.01. Te wydanie jest dużym krok­iem w kierunku inte­gracji tych aplikacji pod jedną nazwą Office. Po drodze wiele ważnych wydarzeń jak:
  1987 — pier­wszy Pow­er­Point
  Lip­iec. Microsoft Corp. prze­j­muje Fore­thought, firmę która stała za późniejszym Pow­er­Pointem 1.0, płacąc za nia 1.4 miliona dolarów. 1988 — drugi Pow­er­Point.

  1990 Pow­er — ­Point w kolorzeW nowym opakowa­niu wydano Pow­er­Point 2.0 for Win­dows. Wer­sja dla Win­dowsa jest dostępna w kolorze. Październik. Office 1.0 for Win­dows zostaje wydany i zaw­iera Excel 2.0, Word 2.1 oraz Pow­er­Point 2.0. Microsoft zostaje pier­wszą pry­watną firmą kom­put­erową, piszącą opro­gramowanie, która przekracza mil­iard dolarów w sprzedaży w ciągu jed­nego roku i ma obroty rzędu 1.18 mld. $

  Office 3.0 w mis­tr­zowskiej sza­cie graficznej.1992 Sier­pień. Office 3.0 dla Win­dows zostaje wydane w opakowa­niu o imponu­jącej este­tyce. Zaw­iera dopiero co wydany Microsoft Pow­er­Point 3.0, Microsoft Word for Win­dows 2.0 i Microsoft Excel 4.0 Listopad. Nowy, w pełni rela­cyjny sys­tem zarządza­nia, baza danych, udostęp­nia trans­par­entny dostęp do danych, narzędzia sprawd­zone pod kątem użyteczności i solidny cykl wydawniczy.

  199530 mln.
  użytkown­ików
  Sier­pień. Office 95 jest pier­wszym paki­etem 32-bitowych aplikacji, dostęp­nych dla sys­temu Win­dows 95. Jest to pier­wszy raz, kiedy wszys­tkie pro­dukty są na tym samym poziomie roz­woju. Jest to również pier­wszy raz kiedy pro­dukty z rodziny Microsoft Office dzielą ten sam cykl zarówno roz­wo­jowy, jak i wydan­iowy.

  Do końca roku ponad 30 mil­ionów osób na całym świecie używa Microsoft Excel, czyniąc go najbardziej pop­u­larnym arkuszem kalku­la­cyjnym wszech cza­sów, dając śred­nio 5 nowych użytkown­ików Microsoft Excel co min­utę od wyda­nia pier­wszej jego wer­sji w 1985 roku.

  Sty­czeń 1997
  zostaje wydany
  Out­look 97 .
  Sty­czeń. Microsoft Out­look 97 mający nazwę kodową “Ren i Stimpy” zostaje wydany.Sty­czeń 1998 — Out­look 98. Office 98 - Edy­cja dla Mac­in­tosh jest pier­wszą edy­cją w pełni inte­gru­jącą łat­wość użytkowa­nia inteligent­nych aplikacji z sieciową funkcjon­al­noś­cią dla klien­tów, posi­ada­ją­cych kom­put­ery Mac­in­tosh. Office 98 zaw­iera Word 98, Excel 98, Pow­er­Point 98 oraz Out­look Express. Marzec. Out­look 98 ogłos­zony i sprawd­zony pod kątem użyteczności i solidny cykl wydawniczy.

  Marzec 2000 -
  zostaje wydany
  Access 2000.
  Jego głównymi cechami są: “data access pages”, całkowicie nowa tech­nolo­gia umożli­wia­jąca łącze­nie stron HTML z danymi z bazy danych oraz udostęp­ni­a­jąca architek­turę klient/serwer (umożli­wia­jąc inte­gracje z Microsoft SQL Server).

  Czer­wiec. Microsoft Office 2000 wydany. Zabiera użytkown­ików poza ich biurko i przynosi niespo­tykaną do tej pory inte­grację sieci z paki­etem biurowym.

  2001 — Microsoft
  Office XP
  Marzec. Microsoft Office Share­Point Por­tal Server 2001 zostaje wydany. Udostęp­nia on sposób infor­mowa­nia i tworzenia kor­po­ra­cyjnych por­tali z zarządzaniem doku­men­tami, indek­sami kar­totek w przed­siębiorstwie i funkcjon­al­noś­cią pracy zespołowej.
  Maj. Microsoft Office XP zostaje wydany z obiet­nicą “odblokowa­nia” ukry­tej wiedzy i uwol­nie­niem nowej fali pro­duk­ty­wności.

  2007 — nowy ksz­tałt opakowa­nia, nowe logo i koniec z puz­zlamiSty­czeń. Microsoft Office 2007 jest dostępny dla kon­sumen­tów. Zaw­iera uak­tu­al­niony inter­fejs użytkown­ika z dodatkiem tzw. “wstążki” oraz Office Share­Point Server 2007.

  2010 — pier­wsza wer­sja 64-bitowa.
  W radośnie tęc­zowych opakowa­ni­ach.
  Najnowsza edy­cja Office ze sta­jni Microsoftu została wydana w czer­wcu 2010 roku. Jest to pier­wsza edy­cja, która została wydana w edy­c­jach 32– i 64-bitowych.

  Prawo błękitnego oceanu. Pierwszy bierze wszystko.

  Microsoft bezwied­nie wyko­rzys­tał odwieczne prawo strategii błękitnego oceanu.
  Na rynku, na którym nie ma jeszcze dojrza­łej konkurencji, pier­wszy bierze dosłownie wszys­tko. “Nawet jeżeli, pro­jekty graficzne jego opakowań wyglą­dają fatal­nie.”
  Taka sytu­acja spraw­iła, że właś­ci­ciel, Bill Gates przez bardzo długi okres czasu, był najbogatszym człowiekiem na ziemi. Nie masz szczęś­cia “pły­wać w niebieskim oceanie” pozbaw­ionym konkurencji i chci­ałbyś rozpocząć roz­mowę o Twoich włas­nych pro­jek­tach opakowań. po prostu daj nam o tym znać — kliknij tu.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Ramowanie
  Sposób, w jaki informacje są sformułowane może zmienić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
  Ukryta historia może sprawić, że najbardziej pożądane przez nas wybory będą najbardziej oczywiste.

  Na przykład sformułowanie, że coś kosztuje „mniej niż filiżanka kawy dziennie” zachęca ludzi do innego spojrzenia na koszt jakiegoś abonamentu. Jak przedstawiasz wybory w swoim systemie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przypadku nowych lub trudnych pojęć.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę