Infografika to obraz, który łatwo sprzeda
trudny temat. Sprawdź, jak ją zaprojektować.

Jeśli obraz wart jest tysiąc słów, to infografika jest warta miliona.

Co znajdziesz w artykule

  Dlaczego info­grafiki zdoby­wają tak wielkie uznanie pub­liczności na całym świecie? Ich wyjątkowa cecha to zdol­ność do prezen­tacji roz­ciągłych, nierzadko trud­nych infor­ma­cji w bardzo prosty sposób. Dodatkowo, najczęś­ciej prezen­tują je w sposób bardzo dobrze zapada­jący w pamięć. Odnoszą się do wielu dziedzin, począwszy od nauki i tech­nologii do społeczeństwa i kul­tury. Ostat­nio stały się również ciekawą i skuteczną formą reklamy. Dowiedz się, jak zaplanować a potem stworzyć dobrą infografikę.

  Czym tak naprawdę są infografiki, które tak uwielbiamy?

  Infografiki są trady­cyjnie postrze­gane jako ele­menty wiz­ualne takie, jak znaki, wykresy, mapy i dia­gramy, które mają za cel pomóc w zrozu­mie­niu danej zawartości tek­stowej. Często ich przekaz jest sil­niejszy niż w przy­padku samych słów czy obrazów. Ikono­grafiki wyko­rzys­tują ele­menty wiz­ualne pro­jektu, aby przed­stawić odbiorcy kon­tekst i znacze­nie pewnych fak­tów w jak najprost­szy sposób, którego nigdy nie doświadczył.


   

  Czy wiesz, że…
  Info­grafiki to też mapy.
  Pier­wsza z nich została
  odnaleziona 7500 lat
  przed Chrys­tusem
  w Çatal­höyük.
  Odbiorcy ikonografik, zainteresowani
  taką formą przekazu, mają motywację do
  zdobywania szerszej wiedzy w tym zakresie.

  Dlaczego nowoczesne infografiki są tak popularne?

  Już pre­his­to­ryczni ludzie tworzyli pier­wsze infor­ma­cje graficzne – najpierw były to mal­owidła jaskiniowe, później zaczęły pow­stawać pier­wsze mapy. Kole­jnym etapem roz­woju ikono­grafiki były

  wsze­chobecne wykresy. To co sprawia, że dzisiejsze formy info­grafik są tak pop­u­larne, to ich zdol­ność do prezen­towa­nia trud­nych infor­ma­cji w łatwy sposób.

  Prak­ty­czny
  przykład.

  Chcesz jed­nym spo­jrze­niem
  poz­nać skalę najwięk­szych
  bankructw na świecie?

  Kliknij tu — warto!

  Dla przykładu. Wszyscy dobrze pamię­tamy bankructwo Lehmann Broth­ers -wielki kryzys bankowy. O bra­ci­ach wie chyba każdy. Lecz prawie nikt, bez eko­nom­icznych pod­staw nie zdaje sobie sprawy z wielkości tego zdarzenia. Powyżej zna­j­duje się Info­grafika, dzięki której nawet dzieci

  mogą zrozu­mieć, jaka była skala tego zdarzenia w odniesie­niu cho­ci­ażby do bankructwa chryslera - moto­ryza­cyjnego giganta z USA. Giganta, który przy Lehmann wygląda jak maleńka zabaweczka.

  Na tym polega cała magia infografik.

  Jakie są rodzaje infografik i które sprawdzają się w biznesie?

  Ist­nieje wiele rodza­jów info­grafik. Wiele z nich jest spec­jal­isty­cznymi for­mami obra­zowa­nia,
  które potrafią przed­stawić treść w sposób niepow­tarzalny i abstrak­cyjny. W więk­szości
  przy­pad­ków warta jest znacznie więcej niż tylko tysiąc słów, dlat­ego wszys­tkie
  doskonale sprawdzają się w:

  ● Odkry­wa­niu relacji przyczynowo-skutkowych,
  ● Przed­staw­ia­niu ogrom­nej ilości infor­ma­cji w prosty i łatwy do zrozu­mienia sposób,
  ● Przesyła­niu lub przekazy­wa­niu wiado­mości i komu­nikatów,
  ● Okre­sowym mon­i­torowa­niu zmian niek­tórych parametrów.

  Rodzaj 1: Info­grafika bazu­jąca na danych statystycznych.

  Info­grafika bazu­jąca
  na danych statysty­cznych.
  Zobacz przykład

  Infor­ma­cje graficzne są wiz­ual­nymi narzędzi­ami, przez­nac­zonymi do przekazy­wa­nia złożonych infor­ma­cji w sposób szy­bki i łatwy do przys­wo­je­nia. Narzędzia te zaw­ier­ają dia­gramy, wykresy, tabele, mapy czy wykazy. W przy­padku wykresów mogą to być np. wykresy słup­kowe lub kołowe. Dzięki nim można pod­sumować i przed­stawić wiele złożonych infor­ma­cji statystycznych.

  Rodzaj 2: Info­grafika bazu­jąca na osi czasu.

  Info­grafika bazu­jąca
  na osi czasu.
  Zobacz przykład

  Osie czasu są innymi rodza­jami Info­grafik, w których wyko­rzys­tuje się wiz­ualną reprezen­tację infor­ma­cji i wydarzeń, osad­zonych w cza­sie. Prezen­tacja chrono­log­icznej kole­jności wydarzeń rozmieszc­zona jest wzdłuż linii, która pozwala odbiorcy szy­bko zrozu­mieć różne relacje cza­sowe. Na rysunku: Chcesz zrozu­mieć fenomen przy­rostu pop­u­larności Facebooka od początku jego ist­nienia? Poświęć 5 minut tej infografice.

  Rodzaj 3: Info­grafika bazu­jąca na procesach.

  Info­grafika bazu­jąca
  na proce­sach.
  Zobacz przykład

  Te typy ikono­grafik można zobaczyć zwykle w obszarach roboczych fab­ryki lub biura. Obrazują one zazwyczaj jakiś pro­ces. Można je również spotkać np. w cza­sopis­mach kuchars­kich, w których przed­staw­ione są za ich pomocą recep­tury. Na ilus­tracji: Jak przy­go­tować smaczne tosty.

  Rodzaj 4: Info­grafika geografii i lokalizacji.

  Info­grafika bazu­jąca
  na geografii i lokaliza­cji.
  Zobacz przykład

  Jest to najczęś­ciej pojaw­ia­jący się rodzaj ikono­grafik, które można spotkać wszędzie – począwszy od map szkol­nych po skom­p­likowane grafiki astro­nom­iczne. Tego typu ikono­grafiki zaw­ier­ają linie, sym­bole, ikony, schematy, tabele, strza­łki i kropki. Ist­nieje wiele typów linii (równoległe, prz­ery­wane, proste), stosowane w celu określe­nia np. mapy metra, ulic, dróg czy torów kole­jowych.

  Ist­nieje również wiele ikon i sym­boli dla określe­nia poszczegól­nych punk­tów ori­en­ta­cyjnych, tj.: szkoła, koś­ciół, szpi­tal czy bank. Ważnym ele­mentem jest również skala, która określa sto­sunek przed­staw­ionych obiek­tów do rzeczy­wis­tości. Przykład: Na pier­wszy rzut oka, zwycza­jna mapa metra. Bo taki przykład powinien, być zamieszc­zony tutaj. Jed­nak ta, jest w rzeczy­wis­tości mapą Rock’n’Roll’a. (Prawdziwa perła, dla fanów gatunku)

  Jak zrobić infografikę, którą Twoi odbiorcy pokochają?

  Jak zaprojektować infografikę? Poznaj reguły i zasady, które ułatwią Ci to zdanie. 
  Przed rozpoczę­ciem pro­cesu tworzenia, trzeba odpowiedzieć sobie na trzy proste pytania:

  1. Dlaczego?

   To najważniejsze z tych pytań. Dlaczego chcesz stworzyć info ­grafikę? Do czego ma służyć? Jaki ma być jej cel? Musimy określić jaki będą miały charak­ter. Ale najpierw powin­niśmy zas­tanowić się, jaki rodzaj danych posi­adamy oraz co chcemy osiągnąć.

  2. W jaki sposób?

   Kiedy już będziesz wiedział dokład­nie po co tworzysz ikono­grafikę, musisz zas­tanowić się w jaki sposób chcesz zaprezen­tować swoje dane. Kiedy dane są przetwor­zone, musisz wybrać naje­fek­ty­wniejszą wiz­ualną postać. W pewnych okolicznoś­ci­ach zmi­ana palety kolorów lub typu wykresu może diame­tral­nie zmienić sytuację.

  3. Czy to działa?

   Teraz jest kry­ty­czny moment, w którym musisz pod­jąć decyzje czy wynik pracy jest zgodny z tym co sobie założyłeś. Jeśli nie pasuje do tego, co zostało ustalone w pier­wszym kroku, ponieśliśmy klęskę i musimy zaczy­nać od nowa (kroku pier­wszego).

   Tutaj nie ma udoku­men­towanej zasady, która powie, jak wery­fikować wynik, ale odpowiada­jąc sobie na te trzy pyta­nia musisz być w stanie ocenić czy wynik prac jest na plus czy na minus. Kluczem jest cią­gle sprawdzanie i ekspery­men­towanie z tym co się do tej pory zro­biło, do momentu aż zauważymy poprawę.

  Rozpoczy­nasz pracę nad włas­nym arcy­dziełem?
  Nie zapom­nij o podstawowych zasadach projektowania infografiki.

  1. Szkielet i diagramy

   Info­grafikę tworzy się podob­nie jak każdy inny pro­jekt graficzny. Dobrze jest zarysować sobie szkielet tego, jak całość ma wyglądać, zaz­naczyć słowami, co mają przed­staw­iać poszczególne ele­menty. Złóż ze sobą szkielet słów i strza­łek, grupu­jąc pow­iązane ze sobą infor­ma­cje razem i wiz­ual­izu­jąc przepływ infor­ma­cji za pomocą diagramów.

  2. Dobór kolorów, typografia.

   Ide­alny układ, duży wybór i dobry pomysł mogą w połącze­niu stworzyć coś naprawdę kreaty­wnego. Szablon, tek­stury i typografia są uży­wane o wiele częś­ciej niż nam się wydaje, a ich wari­ancje mogą zróżni­cować bardzo wiele pro­jek­tów.

   Zmi­ana kolorów i redukowanie sat­u­racji tych ele­men­tów, które są mniej ważne, przy jed­noczes­nym zwięk­sza­niu sat­u­racji tych ele­men­tów ważniejszych, poprzez np. zmi­anę typografii, wielkości fontów, elim­i­nowanie wszys­tkiego , co nic nie wnosi do pro­jektu (niepotrzebne wykresy, pow­tarza­jące się dane, niepotrzebne etyki­ety), bez trace­nia istot­nych infor­ma­cji, cza­sami prowadzi do zaskaku­jąco dobrych wyników.

  3. Bada­nia i dane

   Oczy­wistym jest to, że wszys­tkie info­grafiki poparte muszą być dokład­nie zbadanymi fak­tami. Po zebra­niu wszys­t­kich danych, należy dokonać prze­siewu i wybier­a­jąc te, które są według nas najważniejsze i mamy ochotę je zaprezen­tować w naszym pro­jek­cie. Następ­nym ele­mentem jest określe­nie grupy docelowej, do którego ma trafić dana info­grafika. Określ kolorystykę, ikony i złożoność swo­jego pro­jektu w zależności od grupy docelowej.

  Top 10 infografik, które koniecznie powinieneś poznać.

   

  Infografika przedstawiająca, co znajduje się w skrzynkach pocztowych. Przedstawiono dwie skrzynki i średni, procentowy udział ich zawartości. Jedna ze skrzynek zawiera listy zwykłe, druga priorytetowe.

  Na ile czasu wystarczą nam surowce?

  Inforgrafika przedstawiająca ilość ryb, złowionych w przeciągu kilkudziesięciiu lat. Poniżej podano bardziej szczegółowe informacje dotyczące wielkości połowów konkretnych gatunków ryb.

  infografika-morze

  Coleen Corcoran i Joe Prichard. Świetna infografika, przedstawiona w ciekawej formie - gry planszowej. Przedstawia ona wiek rozwoju motoryzacji w Stanach Zjednoczonych.

  carland

  Bardzo czytelna infografika. Przedstawia ona co najczęściej robią poszczególne grupy wiekowe w Internecie.

  infografika5

  Infografika zestawia zużycie energii samochodu i człowieka. Z lewej strony przedstawione zostało ile zawiera jeden galon benzyny.

  burning-fuel

  Diagram na środku przedstawia na jak długo wystarczą poszczególne surowce. Natomiast diagram słupkowy z lewej strony przedstawia zużycie roczne na jednego obywatela Stanów Zjednoczonych.

  infografika6

  Bardzo przejrzysta inforafika w formie koła. Przedstawia ona smaki i aromaty kaw. Wybieramy od środka.

  2741624371_9a72edaacf

  Infografika zestawia zużycie energii samochodu i człowieka. Z lewej strony przedstawione zostało ile zawiera jeden galon benzyny.

  burning-fuel_0

  Bardzo ciekawa i oryginalna kolorystyka. Inffografika przedstawia podział wiadomości w środowym wydaniu “Guardian”.

  infografika8

  Na różowo ozanczone zostało 10 krajów najbardziej mięsożernych, a na niebiesko najmniej. Im większy kraj, tym więcej się w nim zjada mięsa.

  krowa

  Wiesz więcej na ten temat? Podziel się tym! Jeśli masz prak­ty­czne doświad­cze­nie, lub znasz zasoby, którymi warto się podzielić, aby rozwinąć ten eduka­cyjny mate­riał zapraszam Cię do komen­tarzy zna­j­du­ją­cych się na samym dole tego artykułu.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Ramowanie
  Sposób, w jaki informacje są sformułowane może zmienić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
  Ukryta historia może sprawić, że najbardziej pożądane przez nas wybory będą najbardziej oczywiste.

  Na przykład sformułowanie, że coś kosztuje „mniej niż filiżanka kawy dziennie” zachęca ludzi do innego spojrzenia na koszt jakiegoś abonamentu. Jak przedstawiasz wybory w swoim systemie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przypadku nowych lub trudnych pojęć.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guy Kawasaki
  Prekursor ewangeli kultu
  produktów Apple. Dzisiaj CEO
  G.T.Ventures
  Otrzymaj ofertę