Infografika to obraz, który łatwo sprzeda
trudny temat. Sprawdź, jak ją zaprojektować.

Jeśli obraz wart jest tysiąc słów, to infografika jest warta miliona.

Co znajdziesz w artykule

  Dlaczego info­grafiki zdoby­wają tak wielkie uznanie pub­liczności na całym świecie? Ich wyjątkowa cecha to zdol­ność do prezen­tacji roz­ciągłych, nierzadko trud­nych infor­ma­cji w bardzo prosty sposób. Dodatkowo, najczęś­ciej prezen­tują je w sposób bardzo dobrze zapada­jący w pamięć. Odnoszą się do wielu dziedzin, począwszy od nauki i tech­nologii do społeczeństwa i kul­tury. Ostat­nio stały się również ciekawą i skuteczną formą reklamy. Dowiedz się, jak zaplanować a potem stworzyć dobrą infografikę.

  Czym tak naprawdę są infografiki, które tak uwielbiamy?

  Infografiki są trady­cyjnie postrze­gane jako ele­menty wiz­ualne takie, jak znaki, wykresy, mapy i dia­gramy, które mają za cel pomóc w zrozu­mie­niu danej zawartości tek­stowej. Często ich przekaz jest sil­niejszy niż w przy­padku samych słów czy obrazów. Ikono­grafiki wyko­rzys­tują ele­menty wiz­ualne pro­jektu, aby przed­stawić odbiorcy kon­tekst i znacze­nie pewnych fak­tów w jak najprost­szy sposób, którego nigdy nie doświadczył.


   

  Czy wiesz, że…
  Info­grafiki to też mapy.
  Pier­wsza z nich została
  odnaleziona 7500 lat
  przed Chrys­tusem
  w Çatal­höyük.
  Odbiorcy ikonografik, zainteresowani
  taką formą przekazu, mają motywację do
  zdobywania szerszej wiedzy w tym zakresie.

  Dlaczego nowoczesne infografiki są tak popularne?

  Już pre­his­to­ryczni ludzie tworzyli pier­wsze infor­ma­cje graficzne – najpierw były to mal­owidła jaskiniowe, później zaczęły pow­stawać pier­wsze mapy. Kole­jnym etapem roz­woju ikono­grafiki były

  wsze­chobecne wykresy. To co sprawia, że dzisiejsze formy info­grafik są tak pop­u­larne, to ich zdol­ność do prezen­towa­nia trud­nych infor­ma­cji w łatwy sposób.

  Prak­ty­czny
  przykład.

  Chcesz jed­nym spo­jrze­niem
  poz­nać skalę najwięk­szych
  bankructw na świecie?

  Kliknij tu — warto!

  Dla przykładu. Wszyscy dobrze pamię­tamy bankructwo Lehmann Broth­ers -wielki kryzys bankowy. O bra­ci­ach wie chyba każdy. Lecz prawie nikt, bez eko­nom­icznych pod­staw nie zdaje sobie sprawy z wielkości tego zdarzenia. Powyżej zna­j­duje się Info­grafika, dzięki której nawet dzieci

  mogą zrozu­mieć, jaka była skala tego zdarzenia w odniesie­niu cho­ci­ażby do bankructwa chryslera - moto­ryza­cyjnego giganta z USA. Giganta, który przy Lehmann wygląda jak maleńka zabaweczka.

  Na tym polega cała magia infografik.

  Jakie są rodzaje infografik i które sprawdzają się w biznesie?

  Ist­nieje wiele rodza­jów info­grafik. Wiele z nich jest spec­jal­isty­cznymi for­mami obra­zowa­nia,
  które potrafią przed­stawić treść w sposób niepow­tarzalny i abstrak­cyjny. W więk­szości
  przy­pad­ków warta jest znacznie więcej niż tylko tysiąc słów, dlat­ego wszys­tkie
  doskonale sprawdzają się w:

  ● Odkry­wa­niu relacji przyczynowo-skutkowych,
  ● Przed­staw­ia­niu ogrom­nej ilości infor­ma­cji w prosty i łatwy do zrozu­mienia sposób,
  ● Przesyła­niu lub przekazy­wa­niu wiado­mości i komu­nikatów,
  ● Okre­sowym mon­i­torowa­niu zmian niek­tórych parametrów.

  Rodzaj 1: Info­grafika bazu­jąca na danych statystycznych.

  Info­grafika bazu­jąca
  na danych statysty­cznych.
  Zobacz przykład

  Infor­ma­cje graficzne są wiz­ual­nymi narzędzi­ami, przez­nac­zonymi do przekazy­wa­nia złożonych infor­ma­cji w sposób szy­bki i łatwy do przys­wo­je­nia. Narzędzia te zaw­ier­ają dia­gramy, wykresy, tabele, mapy czy wykazy. W przy­padku wykresów mogą to być np. wykresy słup­kowe lub kołowe. Dzięki nim można pod­sumować i przed­stawić wiele złożonych infor­ma­cji statystycznych.

  Rodzaj 2: Info­grafika bazu­jąca na osi czasu.

  Info­grafika bazu­jąca
  na osi czasu.
  Zobacz przykład

  Osie czasu są innymi rodza­jami Info­grafik, w których wyko­rzys­tuje się wiz­ualną reprezen­tację infor­ma­cji i wydarzeń, osad­zonych w cza­sie. Prezen­tacja chrono­log­icznej kole­jności wydarzeń rozmieszc­zona jest wzdłuż linii, która pozwala odbiorcy szy­bko zrozu­mieć różne relacje cza­sowe. Na rysunku: Chcesz zrozu­mieć fenomen przy­rostu pop­u­larności Facebooka od początku jego ist­nienia? Poświęć 5 minut tej infografice.

  Rodzaj 3: Info­grafika bazu­jąca na procesach.

  Info­grafika bazu­jąca
  na proce­sach.
  Zobacz przykład

  Te typy ikono­grafik można zobaczyć zwykle w obszarach roboczych fab­ryki lub biura. Obrazują one zazwyczaj jakiś pro­ces. Można je również spotkać np. w cza­sopis­mach kuchars­kich, w których przed­staw­ione są za ich pomocą recep­tury. Na ilus­tracji: Jak przy­go­tować smaczne tosty.

  Rodzaj 4: Info­grafika geografii i lokalizacji.

  Info­grafika bazu­jąca
  na geografii i lokaliza­cji.
  Zobacz przykład

  Jest to najczęś­ciej pojaw­ia­jący się rodzaj ikono­grafik, które można spotkać wszędzie – począwszy od map szkol­nych po skom­p­likowane grafiki astro­nom­iczne. Tego typu ikono­grafiki zaw­ier­ają linie, sym­bole, ikony, schematy, tabele, strza­łki i kropki. Ist­nieje wiele typów linii (równoległe, prz­ery­wane, proste), stosowane w celu określe­nia np. mapy metra, ulic, dróg czy torów kole­jowych.

  Ist­nieje również wiele ikon i sym­boli dla określe­nia poszczegól­nych punk­tów ori­en­ta­cyjnych, tj.: szkoła, koś­ciół, szpi­tal czy bank. Ważnym ele­mentem jest również skala, która określa sto­sunek przed­staw­ionych obiek­tów do rzeczy­wis­tości. Przykład: Na pier­wszy rzut oka, zwycza­jna mapa metra. Bo taki przykład powinien, być zamieszc­zony tutaj. Jed­nak ta, jest w rzeczy­wis­tości mapą Rock’n’Roll’a. (Prawdziwa perła, dla fanów gatunku)

  Jak zrobić infografikę, którą Twoi odbiorcy pokochają?

  Jak zaprojektować infografikę? Poznaj reguły i zasady, które ułatwią Ci to zdanie. 
  Przed rozpoczę­ciem pro­cesu tworzenia, trzeba odpowiedzieć sobie na trzy proste pytania:

  1. Dlaczego?

   To najważniejsze z tych pytań. Dlaczego chcesz stworzyć info ­grafikę? Do czego ma służyć? Jaki ma być jej cel? Musimy określić jaki będą miały charak­ter. Ale najpierw powin­niśmy zas­tanowić się, jaki rodzaj danych posi­adamy oraz co chcemy osiągnąć.

  2. W jaki sposób?

   Kiedy już będziesz wiedział dokład­nie po co tworzysz ikono­grafikę, musisz zas­tanowić się w jaki sposób chcesz zaprezen­tować swoje dane. Kiedy dane są przetwor­zone, musisz wybrać naje­fek­ty­wniejszą wiz­ualną postać. W pewnych okolicznoś­ci­ach zmi­ana palety kolorów lub typu wykresu może diame­tral­nie zmienić sytuację.

  3. Czy to działa?

   Teraz jest kry­ty­czny moment, w którym musisz pod­jąć decyzje czy wynik pracy jest zgodny z tym co sobie założyłeś. Jeśli nie pasuje do tego, co zostało ustalone w pier­wszym kroku, ponieśliśmy klęskę i musimy zaczy­nać od nowa (kroku pier­wszego).

   Tutaj nie ma udoku­men­towanej zasady, która powie, jak wery­fikować wynik, ale odpowiada­jąc sobie na te trzy pyta­nia musisz być w stanie ocenić czy wynik prac jest na plus czy na minus. Kluczem jest cią­gle sprawdzanie i ekspery­men­towanie z tym co się do tej pory zro­biło, do momentu aż zauważymy poprawę.

  Rozpoczy­nasz pracę nad włas­nym arcy­dziełem?
  Nie zapom­nij o podstawowych zasadach projektowania infografiki.

  1. Szkielet i diagramy

   Info­grafikę tworzy się podob­nie jak każdy inny pro­jekt graficzny. Dobrze jest zarysować sobie szkielet tego, jak całość ma wyglądać, zaz­naczyć słowami, co mają przed­staw­iać poszczególne ele­menty. Złóż ze sobą szkielet słów i strza­łek, grupu­jąc pow­iązane ze sobą infor­ma­cje razem i wiz­ual­izu­jąc przepływ infor­ma­cji za pomocą diagramów.

  2. Dobór kolorów, typografia.

   Ide­alny układ, duży wybór i dobry pomysł mogą w połącze­niu stworzyć coś naprawdę kreaty­wnego. Szablon, tek­stury i typografia są uży­wane o wiele częś­ciej niż nam się wydaje, a ich wari­ancje mogą zróżni­cować bardzo wiele pro­jek­tów.

   Zmi­ana kolorów i redukowanie sat­u­racji tych ele­men­tów, które są mniej ważne, przy jed­noczes­nym zwięk­sza­niu sat­u­racji tych ele­men­tów ważniejszych, poprzez np. zmi­anę typografii, wielkości fontów, elim­i­nowanie wszys­tkiego , co nic nie wnosi do pro­jektu (niepotrzebne wykresy, pow­tarza­jące się dane, niepotrzebne etyki­ety), bez trace­nia istot­nych infor­ma­cji, cza­sami prowadzi do zaskaku­jąco dobrych wyników.

  3. Bada­nia i dane

   Oczy­wistym jest to, że wszys­tkie info­grafiki poparte muszą być dokład­nie zbadanymi fak­tami. Po zebra­niu wszys­t­kich danych, należy dokonać prze­siewu i wybier­a­jąc te, które są według nas najważniejsze i mamy ochotę je zaprezen­tować w naszym pro­jek­cie. Następ­nym ele­mentem jest określe­nie grupy docelowej, do którego ma trafić dana info­grafika. Określ kolorystykę, ikony i złożoność swo­jego pro­jektu w zależności od grupy docelowej.

  Top 10 infografik, które koniecznie powinieneś poznać.

   

  Infografika przedstawiająca, co znajduje się w skrzynkach pocztowych. Przedstawiono dwie skrzynki i średni, procentowy udział ich zawartości. Jedna ze skrzynek zawiera listy zwykłe, druga priorytetowe.

  Na ile czasu wystarczą nam surowce?

  Inforgrafika przedstawiająca ilość ryb, złowionych w przeciągu kilkudziesięciiu lat. Poniżej podano bardziej szczegółowe informacje dotyczące wielkości połowów konkretnych gatunków ryb.

  infografika-morze

  Coleen Corcoran i Joe Prichard. Świetna infografika, przedstawiona w ciekawej formie - gry planszowej. Przedstawia ona wiek rozwoju motoryzacji w Stanach Zjednoczonych.

  carland

  Bardzo czytelna infografika. Przedstawia ona co najczęściej robią poszczególne grupy wiekowe w Internecie.

  infografika5

  Infografika zestawia zużycie energii samochodu i człowieka. Z lewej strony przedstawione zostało ile zawiera jeden galon benzyny.

  burning-fuel

  Diagram na środku przedstawia na jak długo wystarczą poszczególne surowce. Natomiast diagram słupkowy z lewej strony przedstawia zużycie roczne na jednego obywatela Stanów Zjednoczonych.

  infografika6

  Bardzo przejrzysta inforafika w formie koła. Przedstawia ona smaki i aromaty kaw. Wybieramy od środka.

  2741624371_9a72edaacf

  Infografika zestawia zużycie energii samochodu i człowieka. Z lewej strony przedstawione zostało ile zawiera jeden galon benzyny.

  burning-fuel_0

  Bardzo ciekawa i oryginalna kolorystyka. Inffografika przedstawia podział wiadomości w środowym wydaniu “Guardian”.

  infografika8

  Na różowo ozanczone zostało 10 krajów najbardziej mięsożernych, a na niebiesko najmniej. Im większy kraj, tym więcej się w nim zjada mięsa.

  krowa

  Wiesz więcej na ten temat? Podziel się tym! Jeśli masz prak­ty­czne doświad­cze­nie, lub znasz zasoby, którymi warto się podzielić, aby rozwinąć ten eduka­cyjny mate­riał zapraszam Cię do komen­tarzy zna­j­du­ją­cych się na samym dole tego artykułu.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Prowokowanie działań
  W codziennych ścieżkach, potrzebujemy małych przypomnień, które zmotywują nas do działania.
  Efektywne, zachęcające kuksańce powinny zaczepiać ludzi tam, gdzie się znajdują.

  Na stronie może to być wyróżniony guzik, przypomnienie mailem a nawet zwykły Tweet. Można także wykorzystać czynniki wywołujące w trybie offline. Pomyśl o takich rodzajach przypomnień, które można ustawić samemu (SMS, komunikatory) Również wydruk, czy naklejka będą służyć doksonale jako przypomnienie, by coś zrobić.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę