Stefan Sagmeister. Sztuka, która wskazuje
drogę i odpowiada na najważniejsze pytania.

Spójrz na satyrę, która prawdę Ci powie i poznaj lepiej jej ojca kontrdyrektora.

Co znajdziesz w artykule

  Ste­fan Sag­meis­ter od lat zna­j­duje się w czołówce najważniejszych wiz­jon­erów współczes­nej sztuki.

  Jego his­to­ria udowad­nia, że bycie szczęśli­wym i spełnionym wcale nie jest trudne. Wystar­czy poz­nać kilka ważnych prawd. Sprawdź, jak to się dzieje, że niek­tórzy ludzie odnoszą sukces na każdej płaszczyźnie życia. Zobacz również wystawę jego wyjątkowej twórczości.

  Istnieją trzy rodzaje pracy,
  ale tylko jedna daje prawdzie szczęście.

  Sag­meis­ter wierzy w trzy rodzaje pracy. Pier­wszy z nich to „praca” dla pieniędzy, która nie daje satys­fakcji. Drugi to „kari­era”, czyli człowiek angażuje się w nią bardziej, lecz po cza­sie może go zmęczyć pęd za kole­jnymi szczy­tami i celami. Trzeci to „powołanie”, które jest czymś więcej niż praca. To zaję­cie, które sprawia nam przy­jem­ność, za pomocą którego wyrażamy siebie i za które często jesteśmy dobrze opła­cani. Ale! Nawet jeżeli nie otrzy­mu­jemy wysok­iej zapłaty, to i tak jesteśmy szczęśliwi!

  Odpowiedz sobie szcz­erze: do której grupy się zal­iczasz? Jeżeli nie do trze­ciej, to koniecznie czy­taj dalej…

  Czy wiesz, że…
  Sag­meis­ter pro­jek­tuje
  okładki płyt, plakaty
  i kręci teledyski dla
  takich zespołów, jak
  The Rolling Stones,
  Aero­smith, czy
  David Byrne.

   

  Urlop to bezcenny czas, kiedy tworzysz najlepsze rzeczy.

  Poznaj projektanta, którego podziwia cały świat i który jest przeko­nany, że urlop jest bez­cen­nym okre­sem.

  To właśnie wtedy do głosu dochodzi Twoje wnętrze i wtedy żyjesz w zgodzie ze sobą. Dlat­ego co sie­dem lat artysta zamyka swoje nowo­jorskie stu­dio i wyrusza na roczny odpoczynek.

  Dlaczego to robi? Jest przeko­nany, że człowiek jest tak skon­struowany, że nawet gdy na co dzień robi to, co kocha, to po jakimś cza­sie uod­par­nia się na rzeczy, które tak bardzo go cieszą. Wtedy nawet najlep­sza praca staje się monot­onna i odtwór­cza. Właśnie dlat­ego odpoczynek jest tak ważny dla dającej zad­owole­nie, pracy.


  Prze­jdź wcześniej na emery­turę!
  Artysta obliczył, że przez pier­wsze 25 lat lat człowiek uczy się. Przez kole­jne 40 pracuje, a ostat­nie 15 lat życia spędza na emery­turze. Sage­meis­ter postanowił, że „ukrad­nie” emery­turze kilka lat. Każdy rok urlopu, który przy­pada co sie­dem lat pracy, jest cza­sem zabranym emery­turze i jak się okazuje, w tym sza­leńst­wie jest metoda – pro­jek­tant widzi same korzyści, ale o tym za chwilę…

  Every­body always
  thinks they are right.
  Każdy myśli, że ma rację.
  8 Ogrom­nych małp, wys­taw­ionych
  w 8 najwięk­szych mias­tach Szkocji.

  Leg­en­darny zach­wyt prasy i telewizji.

  Co dobrego da Ci długi urlop? Sam się zdziwisz!

  Sag­meis­ter postanowił wybrać się w daleką, roczną podróż. Jego wybór padł na Bali – pięknego kraju, w którym… ter­ro­ry­zowały go na każdym kroku bez­domne psy!

  Nie zniechę­cił się jed­nak i swoją złość przełożył na twór­c­zość. Stworzył 99 koszulek ze zdję­ci­ami spotkanych na uli­cach Bali psów oraz zapro­jek­tował meble, które swoją budową naw­iązy­wały do ksz­tałtu czworonogów. Jak można się domyślić, pro­jekt okazał się wielkim, design­er­skim wydarzeniem.

  Gdy wypoczy­wasz, jesteś zre­lak­sowany i szczęśliwy.
  Wtedy przy­chodzą do Ciebie najlep­sze pomysły.
  Nie dzi­ałasz pod presją pra­co­dawcy, ter­minów i kredytów. Praca – powołanie przy­chodzi sama do Ciebie, bo tak naprawdę jest w Tobie. Chcesz więcej przykładów? Google daje swoim pra­cown­ikom 20% czasu wol­nego na rozwi­janie włas­nych zain­tere­sowań. Mądrzy sze­fowie wiedzą, że urlop to czas, kiedy ich pra­cownik jest efek­ty­wny, lecz skutki będzie można zaob­ser­wować dopiero za jakiś czas. Cier­pli­wość popłaca.

  Rysunek: Zobacz jak wyglą­dają rysunki psa, przed
  i po włoże­niu w przezroczystą, czer­woną plas­tikową
  okładkę. Oto jak jeden kolor może całkowicie
  zmienić punkt widzenia.

  Jak to osiągnąć? Wszys­tko zaczyna się od pod­ję­cia decyzji. Sag­meis­ter zde­cy­dował, że wyjedzie na roczny urlop i po chwili zapisał to w kalen­darzu. Powiadomił też swoich blis­kich oraz współpra­cown­ików. Zro­bił także listę rzeczy, którym lubi poświę­cać swój czas. Co się znalazło na liś­cie? Pisanie opowiadań, planowanie przyszłości, pro­jek­towanie… czyli wszys­tko to, co mniej lub bardziej związane jest z jego pracą!

  Po roku urlopu, rezultaty przerosły jego oczekiwania.

  1. Odnalazł się na nowo w pro­jek­towa­niu
   i przys­tąpił do pracy z nowym zapałem

  2. Spędził czas na dobrej zabawie,
   która go wewnętrznie wyciszyła

  3. Wyjazd okazał się dobrą inwest­y­cją
   – Za wiele lep­sze pro­jekty otrzymy­wał wiele wyższe wynagrodzenie.

  Pod­sumowu­jąc: wszys­tko co Sag­meis­ter robił po urlopie, było efek­tem rocznych dzi­ałań i prze­myśleń. Wszys­tko do niego wró­ciło i to zwielokrot­nione! I nawet odmowa Barack­owi Obamie w trak­cie kam­panii prezy­denck­iej, kiedy to poli­tyk poprosił go o zapro­jek­towanie plakatów wybor­czych, nie zaszkodz­iła mu. Urlop był cza­sem świętym.

  Stefan Sagmeister

  Ste­fan Sag­meis­ter urodził się w 1962 roku w Aus­trii. Od najmłod­szych lat czuł, że poświęce­nie się jego dwóm najwięk­szym miłoś­ciom, muzyce i pro­jek­towa­niu, zaprowadzi go do wymar­zonej pracy, która da mu pieniądze i satys­fakcję. Takie myśle­nie szy­bko zaowocow­ało – artysta wcześnie został zauważony i doce­niony przez najważniejsze świa­towe muzea.

  W jego głowie nawet pomysł na książkę, wyb­iega daleko poza ramy.
  A efekty są tak imponujące, że trudno je opisać. Kilknij i zobacz krótkie video (1 min.)
  - Czegoś takiego, z pewnoś­cią jeszcze nie widziałeś.

  Jed­nak artysty­czny sukces nie przyćmił jego wewnętrznych przekonań, według których praca jest czymś więcej, niż tylko wykony­waniem żmud­nych czyn­ności, za które otrzy­muje się, boleśnie często, niskie wyna­grodze­nie. Praca powinna być powołaniem i zgodna z ludzkim wnętrzem. Zobacz video.

  Obses­sions make my life worse, and my work bet­ter.
  Obsesje czynią moje życie gorszym, a moją pracę lepszą.
  Gigan­ty­czny napis przed jed­nym z holenderskich banków, zbu­dowany
  przez ochot­ników z 250 000 monet, o różnej jasności.
  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Efekt humoru
  Dowcipne elementy w reklamie są znacznie bardziej lubiane i lepiej zapamiętywane.
  Dlaczego tak poważnie? Niemal każdy tekst jest okazją do nadania mu humorystycznych akcentów.

  Nie poprzestawaj na tym; pomyśl o interakcjach. O tym, jak sprawić, by były zabawne. Tak jak każdej rozmowie można dodać humoru, można także sprawić, by bardziej zabawne były chmurki wyświetlane po najechaniu na link, przyciski, poszczególne kroki w procesie i inne rzeczy, które napotyka użytkownik. W procesie uczenia się wykorzystujemy humor do ułatwiania przyswajania nowej wiedzy i jej zapamiętywania.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę