Stefan Sagmeister. Sztuka, która wskazuje
drogę i odpowiada na najważniejsze pytania.

Spójrz na satyrę, która prawdę Ci powie i poznaj lepiej jej ojca kontrdyrektora.

Co znajdziesz w artykule

  Ste­fan Sag­meis­ter od lat zna­j­duje się w czołówce najważniejszych wiz­jon­erów współczes­nej sztuki.

  Jego his­to­ria udowad­nia, że bycie szczęśli­wym i spełnionym wcale nie jest trudne. Wystar­czy poz­nać kilka ważnych prawd. Sprawdź, jak to się dzieje, że niek­tórzy ludzie odnoszą sukces na każdej płaszczyźnie życia. Zobacz również wystawę jego wyjątkowej twórczości.

  Istnieją trzy rodzaje pracy,
  ale tylko jedna daje prawdzie szczęście.

  Sag­meis­ter wierzy w trzy rodzaje pracy. Pier­wszy z nich to „praca” dla pieniędzy, która nie daje satys­fakcji. Drugi to „kari­era”, czyli człowiek angażuje się w nią bardziej, lecz po cza­sie może go zmęczyć pęd za kole­jnymi szczy­tami i celami. Trzeci to „powołanie”, które jest czymś więcej niż praca. To zaję­cie, które sprawia nam przy­jem­ność, za pomocą którego wyrażamy siebie i za które często jesteśmy dobrze opła­cani. Ale! Nawet jeżeli nie otrzy­mu­jemy wysok­iej zapłaty, to i tak jesteśmy szczęśliwi!

  Odpowiedz sobie szcz­erze: do której grupy się zal­iczasz? Jeżeli nie do trze­ciej, to koniecznie czy­taj dalej…

  Czy wiesz, że…
  Sag­meis­ter pro­jek­tuje
  okładki płyt, plakaty
  i kręci teledyski dla
  takich zespołów, jak
  The Rolling Stones,
  Aero­smith, czy
  David Byrne.

   

  Urlop to bezcenny czas, kiedy tworzysz najlepsze rzeczy.

  Poznaj projektanta, którego podziwia cały świat i który jest przeko­nany, że urlop jest bez­cen­nym okre­sem.

  To właśnie wtedy do głosu dochodzi Twoje wnętrze i wtedy żyjesz w zgodzie ze sobą. Dlat­ego co sie­dem lat artysta zamyka swoje nowo­jorskie stu­dio i wyrusza na roczny odpoczynek.

  Dlaczego to robi? Jest przeko­nany, że człowiek jest tak skon­struowany, że nawet gdy na co dzień robi to, co kocha, to po jakimś cza­sie uod­par­nia się na rzeczy, które tak bardzo go cieszą. Wtedy nawet najlep­sza praca staje się monot­onna i odtwór­cza. Właśnie dlat­ego odpoczynek jest tak ważny dla dającej zad­owole­nie, pracy.


  Prze­jdź wcześniej na emery­turę!
  Artysta obliczył, że przez pier­wsze 25 lat lat człowiek uczy się. Przez kole­jne 40 pracuje, a ostat­nie 15 lat życia spędza na emery­turze. Sage­meis­ter postanowił, że „ukrad­nie” emery­turze kilka lat. Każdy rok urlopu, który przy­pada co sie­dem lat pracy, jest cza­sem zabranym emery­turze i jak się okazuje, w tym sza­leńst­wie jest metoda – pro­jek­tant widzi same korzyści, ale o tym za chwilę…

  Every­body always
  thinks they are right.
  Każdy myśli, że ma rację.
  8 Ogrom­nych małp, wys­taw­ionych
  w 8 najwięk­szych mias­tach Szkocji.

  Leg­en­darny zach­wyt prasy i telewizji.

  Co dobrego da Ci długi urlop? Sam się zdziwisz!

  Sag­meis­ter postanowił wybrać się w daleką, roczną podróż. Jego wybór padł na Bali – pięknego kraju, w którym… ter­ro­ry­zowały go na każdym kroku bez­domne psy!

  Nie zniechę­cił się jed­nak i swoją złość przełożył na twór­c­zość. Stworzył 99 koszulek ze zdję­ci­ami spotkanych na uli­cach Bali psów oraz zapro­jek­tował meble, które swoją budową naw­iązy­wały do ksz­tałtu czworonogów. Jak można się domyślić, pro­jekt okazał się wielkim, design­er­skim wydarzeniem.

  Gdy wypoczy­wasz, jesteś zre­lak­sowany i szczęśliwy.
  Wtedy przy­chodzą do Ciebie najlep­sze pomysły.
  Nie dzi­ałasz pod presją pra­co­dawcy, ter­minów i kredytów. Praca – powołanie przy­chodzi sama do Ciebie, bo tak naprawdę jest w Tobie. Chcesz więcej przykładów? Google daje swoim pra­cown­ikom 20% czasu wol­nego na rozwi­janie włas­nych zain­tere­sowań. Mądrzy sze­fowie wiedzą, że urlop to czas, kiedy ich pra­cownik jest efek­ty­wny, lecz skutki będzie można zaob­ser­wować dopiero za jakiś czas. Cier­pli­wość popłaca.

  Rysunek: Zobacz jak wyglą­dają rysunki psa, przed
  i po włoże­niu w przezroczystą, czer­woną plas­tikową
  okładkę. Oto jak jeden kolor może całkowicie
  zmienić punkt widzenia.

  Jak to osiągnąć? Wszys­tko zaczyna się od pod­ję­cia decyzji. Sag­meis­ter zde­cy­dował, że wyjedzie na roczny urlop i po chwili zapisał to w kalen­darzu. Powiadomił też swoich blis­kich oraz współpra­cown­ików. Zro­bił także listę rzeczy, którym lubi poświę­cać swój czas. Co się znalazło na liś­cie? Pisanie opowiadań, planowanie przyszłości, pro­jek­towanie… czyli wszys­tko to, co mniej lub bardziej związane jest z jego pracą!

  Po roku urlopu, rezultaty przerosły jego oczekiwania.

  1. Odnalazł się na nowo w pro­jek­towa­niu
   i przys­tąpił do pracy z nowym zapałem

  2. Spędził czas na dobrej zabawie,
   która go wewnętrznie wyciszyła

  3. Wyjazd okazał się dobrą inwest­y­cją
   – Za wiele lep­sze pro­jekty otrzymy­wał wiele wyższe wynagrodzenie.

  Pod­sumowu­jąc: wszys­tko co Sag­meis­ter robił po urlopie, było efek­tem rocznych dzi­ałań i prze­myśleń. Wszys­tko do niego wró­ciło i to zwielokrot­nione! I nawet odmowa Barack­owi Obamie w trak­cie kam­panii prezy­denck­iej, kiedy to poli­tyk poprosił go o zapro­jek­towanie plakatów wybor­czych, nie zaszkodz­iła mu. Urlop był cza­sem świętym.

  Stefan Sagmeister

  Ste­fan Sag­meis­ter urodził się w 1962 roku w Aus­trii. Od najmłod­szych lat czuł, że poświęce­nie się jego dwóm najwięk­szym miłoś­ciom, muzyce i pro­jek­towa­niu, zaprowadzi go do wymar­zonej pracy, która da mu pieniądze i satys­fakcję. Takie myśle­nie szy­bko zaowocow­ało – artysta wcześnie został zauważony i doce­niony przez najważniejsze świa­towe muzea.

  W jego głowie nawet pomysł na książkę, wyb­iega daleko poza ramy.
  A efekty są tak imponujące, że trudno je opisać. Kilknij i zobacz krótkie video (1 min.)
  - Czegoś takiego, z pewnoś­cią jeszcze nie widziałeś.

  Jed­nak artysty­czny sukces nie przyćmił jego wewnętrznych przekonań, według których praca jest czymś więcej, niż tylko wykony­waniem żmud­nych czyn­ności, za które otrzy­muje się, boleśnie często, niskie wyna­grodze­nie. Praca powinna być powołaniem i zgodna z ludzkim wnętrzem. Zobacz video.

  Obses­sions make my life worse, and my work bet­ter.
  Obsesje czynią moje życie gorszym, a moją pracę lepszą.
  Gigan­ty­czny napis przed jed­nym z holenderskich banków, zbu­dowany
  przez ochot­ników z 250 000 monet, o różnej jasności.
  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Metafora
  koncepcyjna
  Nadajemy sens i rozumiemy nowe koncepcje przez porównanie ich do innych, które znaliśmy już wcześniej.
  Czy wykorzystujesz obrazowanie lub sugestywny język, by wyjaśnić trudne pojęcia?

  Pomóż ludziom zrozumieć Twój przekaz poprzez nakreślenie dosłownej lub ukrytej przenośni. Wykorzystaj to skojarzenie, by pomóc ludziom zrozumieć pojęcie i wpłynąć na to, jak jest ono postrzegane.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę