Opakowania kartonowe odkryte na nowo.
Kreatywna opowieść firm Puma, UPS i…

Poznaj opakowania, które wyznaczają nowe standardy w dziedzinie projektowania.

Co znajdziesz w artykule

  Coraz więcej firm dostrzega potenc­jał, drzemiący w opakowa­ni­ach. Dobry pro­jekt może pomóc przy­ciągnąć nam klien­tów, budować pozy­ty­wny wiz­erunek marki, ale przede wszys­tkim zaoszczędzić sporo pieniędzy.

  Przed­staw­iamy rozwiąza­nia, które zdają się zwias­tować nowe “mega-​trendy” w dziedzinie pro­jek­towa­nia opakowań.

  Puma i Behar spędzili 3 lata na projektowaniu super pudełka. Zobacz opakowanie kartonowe, które zadziwia.

  Ta spry­tna torba łączy w sobie dwa kom­po­nenty, obecne przy każdym zakupie butów — torbę do noszenia i kartonowe pudełko — z zaawan­sowaną tech­nicznie pomysłowoś­cią. Puma spodziewa się, że torba zre­dukuje zuży­cie wody, energii i paliwa pod­czas pro­dukcji o 60% w jed­nym roku, co daje oszczęd­ności rzędu 8500 ton papieru, 20 mil­ionów megadżuli prądu elek­trycznego, 999 348 (prawie mil­ion) litrów paliwa i 1000 litrów wody. Całkowite zaniechanie uży­cia toreb plas­tikowych oszczędzi 275 ton plas­tiku, a lże­jsze opakowa­nia poz­wolą zaoszczędzić kole­jne 499 674 litrów paliwa. Poznaj najlepsze przykłady kartonowych opakowań reklamowych.

  Czy wiesz, że…
  275 ton plas­tiku, i 499 674 litrów paliwa rocznie.Tyle zaoszczędzi rocznie Puma,
  dzięki doskon­ałym opakowan­iom.

  Clever Little Bag, czyli sprytna mała torba.

  Trudno sobie wyobrazić, że coś takiego, jak opakowanie na buty może być całkowicie zrekon­struowane i prze­myślane na nowo. Ale Puma i Fuse­pro­ject – biuro pro­jek­towe, prowad­zone przez Yves Behar – skupiły się na tym jed­nym pro­jek­cie, który zajął im aż trzy lata.

  Redesign pudełka na buty jest niezwykle złożonym pro­ce­sem, a koszty kar­tonu i nadruku są ogromne, biorąc pod uwagę fakt, że co roku do Chin trans­portuje się ich 80 mil­ionów. Ładunek na statkach leży często przez długie tygod­nie w tem­per­aturze ponad 40 stopni. Nowe opakowanie chroni buty i pomaga mag­a­zynować je w sklepie, ogranicza­jąc ogromne koszty materiałowe.

  Ta spry­tna torba łączy w sobie dwa kom­po­nenty, obecne przy każdym zakupie butów — torbę do noszenia i kartonowe pudełko — z zaawan­sowaną tech­nicznie pomysłowoś­cią. Ciasna torba ciasno owija kartonowe opakowanie, nada­jąc mu ksz­tałt i reduku­jąc jego uży­cie o 65%. Dodatkowo bez tego świecącego zewnętrznego wyglądu, nie wys­tępuje w ogóle laminowany kar­ton, który przeszkadza w recyk­lingu. Nie ma również żad­nego papieru do wykłada­nia wnętrza pudełka oraz nie potrze­bu­jemy także plas­tikowej torby, którą i tak byśmy wyrzu­cili. Torba jest zro­biona z recyk­lin­gowanego poliestru i nie jest tkana — tkane mate­ri­ały zwięk­szają obję­tość i zuży­cie mate­ri­ału – oraz jest łąc­zona za pomocą ciepła, co ułatwia jej produkcję.

  Opakowania, które opakowują idealnie. Wszystko!

  Przed­staw­iamy wynalazek, który może wye­lim­i­nować niemal całe zmarnowane miejsce w pudełku. Patrick Sung z Uni­ver­sal Pack­ag­ing Sys­tem obrał sobie za cel dopa­sowanie eko opakowa­nia do potrzeby wysyłki. Poszczególne kartonowe arkusze wysadzane są szablonem dzi­urek w ksz­tał­cie trójkątów, co umożli­wia wygię­cie arkusza w taki sposób, że będzie mógł on mieć bardzo niety­powy ksz­tałt lub będzie pudelkiem o wymi­arach, dopa­sowanych do zapakowanego przedmiotu.

  Doda­jąc drukowane wskazówki doty­czące układa­nia konkret­nych ksz­tałtów pudelek, które można łatwo utworzyć w różnych rozmi­arach) sprawia, że kartony mogą stać się najspry­t­niejszym rozwiązaniem od ukaza­nia się nowego pudełka na buty Puma.

  Hangerpak, czyli wieszak z opakowania na koszulkę.

  Przed­staw­iamy rozwiązanie, które można nazwać, opakowaniem, pieką­cym dwie piecze­nie na jed­nym ogniu. Jest nim pudełko, które równie dobrze może być wiesza­kiem na ubra­nia. Na ten spry­tny kon­cept wpadł Steve Haslip, grafik z Wivels­field Green w Anglii.

  „Pomysł był bardzo prosty. Często kupuję koszulki przez Inter­net i zawsze docier­ały one do mnie pog­niecione, a dodatkowo brakowało mi nieustan­nie wiesza­ków w szafie. Zapro­jek­towałem więc trwałe wieszaki, wielokrot­nego użytku, które pow­stają z opakowa­nia, w które zapakowana była koszulka. Opakowa­nia mogą być wyko­nane z mate­ri­ałów, pochodzą­cych z recyk­lingu”. Pro­jekt ten zdobył pier­wszą nagrodę na D & AD Stu­dent Awards 2007 w kat­e­gorii „What else do you do?”.

  Coś wartościowego, z niepotrzebnego niczego.

  To nie jest opakowanie, ale lampka. Zaw­iera ona wszys­tkie potrzebne ele­menty, dzięki którym może speł­niać funkcje lampy (żarówka, wty­czka, kabel). W kar­tonie wycięto otwory na górze i na dole i zain­stalowano mech­a­nizm. David Graas zyskał sławę i uznanie dzięki tworze­niu pro­duk­tów i eko opakowań z odpad­ków, nada­jąc im formę i funkcję.

  Oczy­wiś­cie temat drugiego życia kar­tonu pełen jest smaczków, podob­nych do tych, które udało mi się tu przed­stawić. Jeżeli znasz przykłady, które mogą wzbo­gacić ten wątek, podziel się nimi rozwi­ja­jąc dyskusję w komen­tarzach na samym dole tej strony.

  Na górę
  Projektujemy
  opakowania które same wpadają do koszyka
  Kliknij i zobacz jak
  Niespodzianka
  W trakcie codziennych czynności nasz mózg pobudzany jest przez nowe i nieoczekiwane odkrycia.
  Czy w zaplanowanych przez Ciebie doświadczeniach są jakieś małe niespodzianki?

  „Niespodzianką” może być nowy dodatek lub odmiana od codzienności, jak na przykład inne sformułowanie w komunikacie z prośbą o potwierdzenie danych lub zmiana obrazka na znajomej stronie. Rozważ też, jak przyciągnąć uwagę ludzi odchodząc od oczekiwanych wzorców ustalonych przez inne strony lub poprzez doświadczenia niezależne od Twojej strony.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę