Opakowania kartonowe odkryte na nowo.
Kreatywna opowieść firm Puma, UPS i…

Poznaj opakowania, które wyznaczają nowe standardy w dziedzinie projektowania.

Co znajdziesz w artykule

  Coraz więcej firm dostrzega potenc­jał, drzemiący w opakowa­ni­ach. Dobry pro­jekt może pomóc przy­ciągnąć nam klien­tów, budować pozy­ty­wny wiz­erunek marki, ale przede wszys­tkim zaoszczędzić sporo pieniędzy.

  Przed­staw­iamy rozwiąza­nia, które zdają się zwias­tować nowe “mega-​trendy” w dziedzinie pro­jek­towa­nia opakowań.

  Puma i Behar spędzili 3 lata na projektowaniu super pudełka. Zobacz opakowanie kartonowe, które zadziwia.

  Ta spry­tna torba łączy w sobie dwa kom­po­nenty, obecne przy każdym zakupie butów — torbę do noszenia i kartonowe pudełko — z zaawan­sowaną tech­nicznie pomysłowoś­cią. Puma spodziewa się, że torba zre­dukuje zuży­cie wody, energii i paliwa pod­czas pro­dukcji o 60% w jed­nym roku, co daje oszczęd­ności rzędu 8500 ton papieru, 20 mil­ionów megadżuli prądu elek­trycznego, 999 348 (prawie mil­ion) litrów paliwa i 1000 litrów wody. Całkowite zaniechanie uży­cia toreb plas­tikowych oszczędzi 275 ton plas­tiku, a lże­jsze opakowa­nia poz­wolą zaoszczędzić kole­jne 499 674 litrów paliwa. Poznaj najlepsze przykłady kartonowych opakowań reklamowych.

  Czy wiesz, że…
  275 ton plas­tiku, i 499 674 litrów paliwa rocznie.Tyle zaoszczędzi rocznie Puma,
  dzięki doskon­ałym opakowan­iom.

  Clever Little Bag, czyli sprytna mała torba.

  Trudno sobie wyobrazić, że coś takiego, jak opakowanie na buty może być całkowicie zrekon­struowane i prze­myślane na nowo. Ale Puma i Fuse­pro­ject – biuro pro­jek­towe, prowad­zone przez Yves Behar – skupiły się na tym jed­nym pro­jek­cie, który zajął im aż trzy lata.

  Redesign pudełka na buty jest niezwykle złożonym pro­ce­sem, a koszty kar­tonu i nadruku są ogromne, biorąc pod uwagę fakt, że co roku do Chin trans­portuje się ich 80 mil­ionów. Ładunek na statkach leży często przez długie tygod­nie w tem­per­aturze ponad 40 stopni. Nowe opakowanie chroni buty i pomaga mag­a­zynować je w sklepie, ogranicza­jąc ogromne koszty materiałowe.

  Ta spry­tna torba łączy w sobie dwa kom­po­nenty, obecne przy każdym zakupie butów — torbę do noszenia i kartonowe pudełko — z zaawan­sowaną tech­nicznie pomysłowoś­cią. Ciasna torba ciasno owija kartonowe opakowanie, nada­jąc mu ksz­tałt i reduku­jąc jego uży­cie o 65%. Dodatkowo bez tego świecącego zewnętrznego wyglądu, nie wys­tępuje w ogóle laminowany kar­ton, który przeszkadza w recyk­lingu. Nie ma również żad­nego papieru do wykłada­nia wnętrza pudełka oraz nie potrze­bu­jemy także plas­tikowej torby, którą i tak byśmy wyrzu­cili. Torba jest zro­biona z recyk­lin­gowanego poliestru i nie jest tkana — tkane mate­ri­ały zwięk­szają obję­tość i zuży­cie mate­ri­ału – oraz jest łąc­zona za pomocą ciepła, co ułatwia jej produkcję.

  Opakowania, które opakowują idealnie. Wszystko!

  Przed­staw­iamy wynalazek, który może wye­lim­i­nować niemal całe zmarnowane miejsce w pudełku. Patrick Sung z Uni­ver­sal Pack­ag­ing Sys­tem obrał sobie za cel dopa­sowanie eko opakowa­nia do potrzeby wysyłki. Poszczególne kartonowe arkusze wysadzane są szablonem dzi­urek w ksz­tał­cie trójkątów, co umożli­wia wygię­cie arkusza w taki sposób, że będzie mógł on mieć bardzo niety­powy ksz­tałt lub będzie pudelkiem o wymi­arach, dopa­sowanych do zapakowanego przedmiotu.

  Doda­jąc drukowane wskazówki doty­czące układa­nia konkret­nych ksz­tałtów pudelek, które można łatwo utworzyć w różnych rozmi­arach) sprawia, że kartony mogą stać się najspry­t­niejszym rozwiązaniem od ukaza­nia się nowego pudełka na buty Puma.

  Hangerpak, czyli wieszak z opakowania na koszulkę.

  Przed­staw­iamy rozwiązanie, które można nazwać, opakowaniem, pieką­cym dwie piecze­nie na jed­nym ogniu. Jest nim pudełko, które równie dobrze może być wiesza­kiem na ubra­nia. Na ten spry­tny kon­cept wpadł Steve Haslip, grafik z Wivels­field Green w Anglii.

  „Pomysł był bardzo prosty. Często kupuję koszulki przez Inter­net i zawsze docier­ały one do mnie pog­niecione, a dodatkowo brakowało mi nieustan­nie wiesza­ków w szafie. Zapro­jek­towałem więc trwałe wieszaki, wielokrot­nego użytku, które pow­stają z opakowa­nia, w które zapakowana była koszulka. Opakowa­nia mogą być wyko­nane z mate­ri­ałów, pochodzą­cych z recyk­lingu”. Pro­jekt ten zdobył pier­wszą nagrodę na D & AD Stu­dent Awards 2007 w kat­e­gorii „What else do you do?”.

  Coś wartościowego, z niepotrzebnego niczego.

  To nie jest opakowanie, ale lampka. Zaw­iera ona wszys­tkie potrzebne ele­menty, dzięki którym może speł­niać funkcje lampy (żarówka, wty­czka, kabel). W kar­tonie wycięto otwory na górze i na dole i zain­stalowano mech­a­nizm. David Graas zyskał sławę i uznanie dzięki tworze­niu pro­duk­tów i eko opakowań z odpad­ków, nada­jąc im formę i funkcję.

  Oczy­wiś­cie temat drugiego życia kar­tonu pełen jest smaczków, podob­nych do tych, które udało mi się tu przed­stawić. Jeżeli znasz przykłady, które mogą wzbo­gacić ten wątek, podziel się nimi rozwi­ja­jąc dyskusję w komen­tarzach na samym dole tej strony.

  Na górę
  Projektujemy
  opakowania które same wpadają do koszyka
  Kliknij i zobacz jak
  Potrzeba pewności
  Pragniemy mieć pewność i jesteśmy bardziej skłonni podjąć działanie, jeśli dostępne są konkretne informacje.
  Wieloznaczność może wywołać reakcję na zagrożenie, która skutkuje niepokojem.

  Wykorzystana w małych dawkach – takich jak interesujące wyzwanie – łagodna niepewność może zwracać uwagę (szczególnie wtedy, gdy ludzie wykształcili u siebie nawyki). Jednak wieloznaczność może również prowadzić do bezczynności: ludzie rzadziej działają w oparciu o niejasne informacje. Jakie informacje podajesz, by pomóc ludziom podjąć decyzję? Czy celowo tworzysz wrażenie pewności lub niepewności?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę